Egységes bar bautzen. Dunántúli Napló, 1958. július (15. évfolyam, 153-179. szám)


A cseh tartományok közjogi helyzete az es kiegyezésig Az első ausztriai alkotmány, amely a cseh tartományok helyzetét is szabályozni kívánta, az A kremsieri Kroměříž népek kapcsolatai voltak, így a szláv jellegű cseh tartományokat nem képviselhetik a frankfurti német nemzetgyűlésen. Praha, Argo,

Dunántúli Napló, JŰUUS 1. Hazaérkezett Bulgáriából a magyar párt- és kormányküliöttség Folytatás az 1. Élénk taps. Bulgáriában győzött a szo­cialista társadalom, városon és falun szocialista alapja van a társadalom életének. Amikor azt mondom, hogy utol kell ér­ni a bolgárokat, elsősorban ar­ra gondolok, hogy nekünk is igyekeznünk kell, hogy mi­előbb lerakjuk. Az pedig, elv­társak, hogy ez milyen gyor­san történik meg, vagy hogy meddig késlekedünk még vele, a mi dolgozó népünk legöntu- tosabb fiainak és leányainak elhatározásán múlik.

Tartalomjegyzék

Ha né­pünk egységesen tömörül, ha a párt mindig jól vezet, akkor ez meggyorsulhat. Ez annál is in­kább fontos, mert szocialista társadalomban dolgozni más, mint olyan társadalomban, amilyen a mienk, ahol még mindig az átmenet állapota uralkodik.

egységes bar bautzen

Beszéltünk bolgár parasztokkal, ök tudják, hogy minden egyes kapavágásuk minden haszna az övék, de azt is tudják, hogy minden egyes kapavágásuk egy marék föld arra a halomra, amelyet az egész világon szívesen púpoz­nának föl a dolgozó emberek ezer méter magasra a kapita­lizmus sírja fölött. Derültség és nagy taps. A bolgárok an­nakidején harcoltak, mint par­tizánok.

თქვენ დროებით დაბლოკილი ხართ

Megvívták a politikai harcot és felülkerekedtek a dolgozó osztályok. Most már ott tartanak, hogy elmondhat­ják, népünk már nemcsak épí­ti, hanem élvezni is elkezdte a szocializmust A bolgár nép már megízlel­te ml az: szocializmusban él­ni és dolgozni. A bolgáro­kon Is úgy láttam, hogy ez nem lehet rossz dolog, mert jó a hangulatuk, gyönyörű­en dolgoznak és rendesen él­nek.

Taps Iparúk van! Szinte le­írhatatlan, hogy a bolgár ipar az utolsó 12—13 esztendő alatt mit fejlődött;»Mezőgazdaságu­kat öröm nézni; Építkeznek, elvtársak! Bolgár Népköztársaság, a bol- elvi egyetértésünk még szi­gár párt és maga a bolgár ismerkedés shz lárdabb és a bolgár—ma­sok tekintetben példa lehet gyár barátság még erősebb számunkra.

A jelen szakasz- lett.

egységes bar bautzen

Utunk eredményes volt Küldöttségünk azonkívül, hogy megnézte az országot, elvégezte a párt- és kormány- küldöttségek szokásos munká­ját. Számos kérdést megtár­gyaltunk. Az a véleményünk, egységes bar bautzen utunk eredményes volt, mert kiszélesítettük az együttmű­ködést nagyon sok tekintet­ben, pártvonalon, állami, gazdasági és kulturális vo­nalon és ami legfontosabb, ereje is növekedett a mostani bolgár—magyar találkozó ré­vén, Ez fontos dolog, mert a szocializmus ügyének és a bé­ke megőrzésének jelenleg leg­hatalmasabb ereje a szocialis­ta tábor egysége.

Az óbolgár, avagy az egyházi ószláv

Aki ezt erő­síti, az erősíti a szocializmust és védelmezi a békét, aki pe­dig ezt bomlasztja, vagy rob­bantani akarja, az a szocializ-' mus ellen lép fel és a békét veszélyezteti, akár tudatosan teszi ezt, akár nem.

Nagy taps Megköszönöm Münnich elv­társ elvtársi, baráti szavait. Egy dologra szeretnék reflek­tálni, a Nagy Imre-ügyben afrika európa társkereső ítélet ami egyetlen könyv ingyenes nőknek. Egységes bar bautzen Megérdemel­ték a büntetést!

Azt mondják egyes nyugati újságok, hogy az embereket megdöbbentette az ítélet. Ki tudja, kiket ér­tenek. Dullest például tényleg meg­döbbentette a dolog, más sze­mélyeket, akiket nem akarok megnevezni, szintén megdöb­bentett.

Dunántúli Napló, július ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Mi Bulgáriában talál­koztunk jónéhány emberrel, akik szintén emberek, afroinduction honlapján annyira, mint Dulles úr.

Szói főterén legkevesebb há- romjázezer emberrel talál­kozik egy gyűlésen és még mást is, sok egységes bar bautzen találkoz- tunlfemberekkel. Ott semmi­féle keseredést, vagy meg- döbhést az emberek arcán nemáttunk.

Nagy taps Ép­pen lenkezőleg. Azt mondták nekik a bolgárok, a dolgo­zók, munkások, a parasztok, külökiző emberek, magyar elvtáak, mi egyemberként melitetek vagyunk a ti har- cotolfcn. Nagy taps Népéhez hu csak az mazdhat, aki nem tesz engedményt a néfellenségeinek Senki sem szegheti meg büntetlenül a mi alkotmányunkra letett esküt Bolgár elvtársaink egyben s másban megelőztek bennünket — Jártunk Várnában. Ott sok üdülőt építettek, részben a dolgozók számára, részben ide­genforgalmi meggondolásból.

Mi is megnéztünk vagy öt hatalmas szállodát; Valaki kö­zülünk, aki egységes bar bautzen a híres fran­cia Riviérán, azt mondotta, ott sincs olyan magas kultú­ra.

egységes bar bautzen

És ami a legtöbbet mond: egy-két évvel ezelőtt ott csak homok volt. Most pe- iig a saját szemünkkel láttuk azokat a 3—4 emeletes, gyö­nyörűen berendezett szállodá­kat.

egységes bar bautzen

Nem kell szé­gyellnünk, hogy bolgár elv- íársaink egyben s másban megelőztek bennünket; Megmondtuk a bolgár elv­társaknak, hogy most utol fogjuk őket érni, versenyez­ni is akarunk velük, úgy, mint tíz évvel ezelőtt, s az­után majd meglátjuk, hogy ki épM jobban a szocializ­must.

Gondoljunk úgy a Bolgár Nép­köztársaságra, mint amelytől mi is rengeteget tanulhatunk, anélkül azonban, hogy bármit gepriesen lemásolnánk. A bolgár elvtársak helyesen alkalmazzák a marxizmus— leninizmust a bulgáriai viszo­nyokra. Aki nekivágott november 4-ének, vagyis a szocialista forradalmi ellentá­madásnak, annak végig kell mennie ezen az úton, mert kü­lönben nincs értelme.

Visszanéző

Viharos taps és felkiáltások: Éljen a párt! Emlékezzenek vissza, hogyan volt annakidején. Ám ők nem tették le a fegyvert. Ha pedig az ellenség nem teszi le a fegyvert, akkor pusztul­jon! Nagy taprt Azt mondják nekünk egye­sek, hogy Nagy Imrével kap­csolatban megszegtük szavun­az összefüggésről mi nem te­hetünk; Nagy.

Az indoeurópai eredetektől a szláv terjeszkedésig

Imre éket nem a néze­teik miatt, nem ilyen, vagy olyan hibáik miatt vonta fe­lelősségre a bíróság, hanem olyasmiért, amit senkinek sínes joga megtenni. Senki sem szegheti meg a mi alkot­mányunkra letett esküt! Úgy van, úgy van!

Ha ő, mondjuk október án este megmondta volna, hogy azon a véleményen van, hogy visz- sza kell állítani a Kisgazda Pártot, be kell venni a kor­mányba, stb. A világon semmi, csak nem lett volna miniszterelnök, nem lett volna központi bizottsági tag, de nem is került volna soha bíróság elé. De ő mindezt nem mondta meg, hanem az ellenséges nyo­mást kihasználva, csalással belopta magát a hatalomba. Ha ő nem hazudja azt, hogy kész Nagyon sok üdvözlést hallót tunk ott. Az üdvözletekben mindig benne volt, hogy tiszte­lik, szeretik és köszöntik azt a magyar népet, amely a szovjet nép segítségével leverte az el­lenforradalmi felkelést.

Navigációs menü

Ezek a szavak egy kis büszkeségérzés' ébresztettek bennem. Jól esik hallani, amikor az embernek saját népéről jót mondanak. Azt válaszoltam, nemcsak, a küldöttség nemcsak a Köz­ponti Bizottság és a kormány nevében, hanem a magyar kommunisták és az összes ön­tudatos magyar dolgozók ne­vében is, hogy biztosak lehet­nek: a szocialista forradalom ügyéhez, a munkás-nemzet­köziséghez és testvérnépeink­hez, köztük a bolgár néphez mindörökké hűek leszünk.

Nagy tap».