Kicsi vagy nagy írási tudni


A magyar közszavakat általában kis kezdőbetűvel írjuk, de egyes meghatározott esetekben naggyal is. Mindig nagybetűvel kezdjük a tulajdonneveket. Mivel azonban a tulajdonnevek saját részrendszert alkotnak helyesírásunkban, külön fejezetben tárgyaljuk őket.

kicsi vagy nagy írási tudni

A kis kezdőbetűk[ szerkesztés ] Közszavainkat általában kisbetűvel kezdjük: szeret, virágzik; elnök, ország, párt; drága, fenséges; három, kevés; ami, bármennyi; itt, most; ejha, nahát, ugye, és, jóllehet; stb. Erős érzelmi töltésük ellenére általában kisbetűvel írjuk a magasztos tartalmú, kellemes hangulatú és jelentésű szavakat is: béke, szabadság, felszabadulás, haza, élet, tavasz, édesanya, család stb.

Nagy Ön, kicsi ön – Helyes blog – scleroderma.hu

De vö. Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepeket, a nevezetes napokat, a rövidebb-hosszabb időszakokat, a történelmi eseményeket jelentő szavakat, szókapcsolatokat bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük : március tizenötödike, a felszabadulás napja, május elseje, az alkotmány ünnepe, karácsony, húsvét, anyák napja, nemzetközi nőnap, pedagógusnap, vasutasnap, ötéves terv; a honfoglalás, kicsi vagy nagy írási tudni mohácsi vész, a szabadságharc, a debreceni országgyűlés, a francia forradalom; a nagy októberi szocialista forradalom, a nagy honvédő háború; stb.

A rendezvények, rendezvénysorozatok, társadalmi és politikai mozgalmak, programok stb. Kisbetűvel kezdjük a népek, népelemek, népcsoportok és nyelvcsaládok nevét: észt, kínai, magyar, orosz, szlovák, palóc, sváb, szász, székely, indián, néger; finnugor, germán, román, urál-altaji, nyugati szláv; stb.

Útmutató a dátumok helyesírásához

Ugyancsak kis kezdőbetűsek a vallásokhoz, felekezetekhez tartozást jelentő szavak: buddhista, katolikus, mohamedán, református stb.

A nagy kezdőbetűk[ szerkesztés ] Írásunknak világossá és áttekinthetővé tétele végett a közszavakat is nagybetűvel kezdjük minden szöveg, valamint — pont, kérdőjel, felkiáltójel és bizonyos esetekben kettőspont után — minden új mondat élén: Háromórai idő volt engedve a kitiltottaknak, hogy motyóikat összeszedjék… Ez a háromórai idő pedig éppen elég volt arra, hogy a város népessége mindent megtudjon… Mi volt a diákok vétsége?

Hogyan védelmezték magukat? Milyen nagy dolgokat vágott oda a vaskalaposoknak Jenőy?

Kis- és nagybetűk – Wikipédia

Hát Barkó hogy replikázott nekik tatárul, törökül, perzsául! Hát még a sánta Biróczy hogy tréfálta meg őket víg ötleteivel! S most ezeket mind kicsapták.

kicsi vagy nagy írási tudni

Az iskola szeme fényeit! Az általános szabályoktól — stilisztikai okokból — csak a szépírók szoktak olykor eltérni. Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is de a mellékneveket, kötőszókat már nem : Drága Ilonka Néni!

Osztályvezető Kartárs!

Hogyan írjam: kisbetűvel, naggyal?

Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Magánlevelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom!

kicsi vagy nagy írási tudni

Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám!

3. Hogyan írjam: kisbetűvel, naggyal?

Azokat a közneveket, névmásokat és névmási szerepű határozószókat, amelyek a megszólított személyére vonatkoznak, szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves, barátom, látogass meg minket!

Arra kérem a tanácselnök elvtársat, szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Bárcsak itt lehetnél te is! Valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink. Örökké hálás leszek neked a segítségedért. Melegen érdeklődött irántatok.

Szöveg kis- vagy nagybetűs írásmódjának megváltoztatása

A legfőbb érdem az Önöké. Szeretnék mindig Veled lenni. Kicsi vagy nagy írási tudni vagy több szóból álló megszólításoknak ilyenkor is csak az első szavát kezdjük nagybetűvel: Bocsássa meg, Igazgató úr, hogy soraimmal fölkeresem! Tisztelettel emlékeztetem az Államtitkár asszonyt arra, hogy… stb. Hasonlóképpen: Felkérem Horváth akadémikust vitaindító előadásának megtartására.

kicsi vagy nagy írási tudni

Ezt Ferenc bátyám és Erzsi néném is jól tudja. Egyéb esetek[ szerkesztés ] Az útbaigazító feliratokat, a táblázatok, grafikonok, ábrák stb.

Kis- és nagybetűk

Kisbetűvel kezdjük az ügyiratok, igazolványok, oklevelek stb. A családnevek előtti doktor, idősb, ifjabb, özvegy stb. Mészáros Mihály, Id. Kelemen László, Ifj. Jakab Imréné; Özvegy Lukács Péterné azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy…; stb.

kicsi vagy nagy írási tudni

Mészáros Mihály is. Szép Gergely és ifj.

kicsi vagy nagy írási tudni

Lukács Péter panaszt tettek özvegy Jakab Imréné ellen.