Silvester egyetlen párt oldenburg


Nemzet, A hivatalos lap által közölt hamisított okmányok között első helyen állanak a Coburg herczeg által a fllandriai grófnéhoz intézett levelek. Ezek silvester egyetlen párt oldenburg, mely augusztus éről van keltezve, a herczeg akként nyilatkozik, hogy nem ment volna le Bulgáriába, ha Berlinből legkielégitőbb tudósításokat nem kapott volna. Ez Beüss herczeg nagykövetnek a német birodalmi can­­cellári hivatal titkos nézetei felől mindvégig saját ke­zűleg irt hiteles jegyzékéből is kitűnik, melyet a levél­hez csatol.

Coburg herczeg egyúttal kéri a grófnét, hogy fivérét, a román királyt rábírja, hogy Pétervárott befo­lyását érdekében érvényesítse. Ebből azonban még nem következnék az, hogy a német kormány az európai béke és a német politika érdekében ily vállal­kozást félhivatalosan fel ne bátoríthasson.

Bármeny­nyire kedvezőtleneknek vagy ellenséges indulatuaknak látszassanak is pillanatnyilag a német kormány tényei, a vélemények, melyeket titkon táplál, egy napon mégis világosan előtérbe léphetnek. A harmadik okmány Coburg herczegnek a flandriai grófnéhoz szeptember ról kelt levele, melyben a herczeg kijelenti, hogy daczára a Német­ország által ellene nyíltan viselt harcznak, nem múlik el 4—5 nap a nélkül, hogy a német képviselő nem biztosítaná arról, hogy a német politika egész várat­lanul a legkedvezőbb fordulatot veheti.

Németország magatartása ama komoly kérdések megoldásától függ, melyek Német- és Oroszország között fenforognak. A nevezett államférfiak ismételten is kifejezték remé­nyüket, hogy Bulgária nem ád okot arra, hogy a ha­talmak ez álláspontjukat megváltoztassák, melyet mint véglegest tekinteni óhajtanák.

BéCS, decz.

vásárolni egy házat svájc

Eredeti távirat. Többféléi jövő értesítések szerint Suvalov Péter grófnak Pétervártt nem volt semmiféle politikai missziója; a gróf visszatérőben nem is fogja fölkeresni Bismarck herczeget Friedrichsruheban.

A herczeget a ezár azzal bizta meg, hogy a franczia hadse­reg jelenlegi állásáról értesítse, s ezért utazott a herczeg Párisba, Extbl. Az silvester egyetlen párt oldenburg időző orosz katonatisztek a nagykövetség­től értesítést kaptak, hogy a hazahívás esetére legyen silvester egyetlen párt oldenburg azonnal utaz­zanak. Brüssel, decz.

Adolf Hitler

A »Nord« a bécsi és berlini lapokban uralkodó pessimisticus han­gulat daczára tovább is úgy vélekedik, hogy a béke nem fog megzavartatni. Zeitung«-nak, mely azt kívánta, hogy Oroszország a bolgár kérdés tekin­tetében táplált igényeit juttassa kifejezésre, azt válaszolja a »Nord«, hogy ez igények már régóta ismeretesek.

Oroszországa berlini szer­ződés határozatainak tör vény esitését kívánja. De nem elégítené ki, ha a berlini szerződés dolgában csak platonicus biztositó nyilatko­zatok hangoztatnának és e mellett támogatás­ban részesülnének, kik a berlini szerződést megsértik, hanem teljes határozottsággal arra kellene törekedni és oda hatni, hogy a szerző­dés pontozatai csakugyan érvényre jussanak. Oroszország tehát azt kívánja, hogy a szerző­dések tiszteletben tartassanak és semmit silvester egyetlen párt oldenburg.

nő keresek marokkó wedding

Nem létezik más oly politika, mely a béke fentartásának inkább kedvezne. Páris, decz. A »Havas-ügynökség« jelenti: Egy florenczi békebiró a diplomatiai szoká­sok túllépésével a franczia cohsuI ellen ma­kacssági ítéletet hozott egy Elmelich nevű tunisi alattvaló javára, ki magát Husseyn pasa, a tunisi bey meghatalmazottjának adta ki.

Ez ítélettel kezében Elm ériek néhány karabélyost segítségül kíván, a consul magánlakásába hatolt, hogy ott a Husseyn pasa hagyatékára vonatkozó papírokat le­foglalja. Elourens külügyminiszter meghagyta de Mouy nagykövetnek, hogy Crispitől felvilágosítást kérjen.

Crispi miniszterelnök haladéktalanul vizsgá­latot rendelt el. A »Journal des Debate« azt mondja, hogy az ügy nem komoly. Crispi teljes elég­tételt helyezett kilátásba. London, decz. A »Standard« újévi vezérczikkét igy végzi: Ha beáll a szerencsétlen eset és k i t ö r a háború, Anglia rokonszenveAusz­­t r i a-M agyar ország hoz csatlakozik és Bulgária önállósága mellett foglal állást.

  • Nemzet, január (7. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Alois Hitler — vámügyi tisztviselő és unokahúga, egyben harmadik felesége, Klara Pölzl — negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot.
  • Adolf Hitler – Wikipédia
  • Kinek aubrey plaza ismerkedés
  • Один из полицейских ударил Ричарда в затылок, и он упал на пол, обливаясь кровью.

Hasonlóképen teljesen lehetetlen volna Angliára nézve, hogy passiv szemlélője ma­radjon az eseményeknek, ha Olaszországot Francziaország megtámadni készülne. Bolgrád, decz. A radicalis párt tegnap este egész éjfélig tanácskozott s elfogadta a király ál­tal kiszabott feltételeket, a kül­ügyminisztérium betöltésére és az általános amnestiára vonatkozó pontok kivételével.

A király oly egyé­niséget akar a külügyminiszteri silvester egyetlen párt oldenburg ki­nevezni, aki nemcsak közbecsülésben áll, ha­nem általános rokonszenv tárgyas nem tagja a radicalis pártnak.

Ezenkívül a király hatá­rozottan kijelentette, hogy a számkivetett és jogerős bírói Ítélet alapján bebörtönözött ra­­dicalisoknak semmi szin alatt sem ad kegyel­mei. A radicalis tábor azonban ragaszkodik álláspontjához: radicalis külügyminisztert és közbocsánatot akar. Ily értelemben a párt hosszabb és bőven indokolt jegyzőköny­vet készíttetettmelyet képviselő irt alá. E jegyzőkönyvet ma délben a párt tagjai testületileg nyújtották át a királynak, s fölkérték, hogy a jelenlegi kül­ügyminisztert, Gruicsot, bízza meg újra a külügyek vezetésével és egyúttal nevezze ki a cabinet elnökévé is, egyúttal arra is fölkér­ték, hogy az általános kegyelemre vonatkozó indítványt tegye magáévá.

A párt szónokai hangsúlyozták, hogy az egész párt kezessé­get vállal a bebörtönzött és számkivetett ra­­dieälisok loyalitásáért. Ha a király a párt ez irányban kifejezett óhajtásait teljesiti, a vál­ság megoldásának mi sem áll útjában, s a hivatalos lap holnap már közölhetné az uj cabinet összeállítását. A király az esetre, ha ez alapon a megegyezés létrejönne, Milosavl­­jevicset jelölte ki a kereskedelmi tárczára, és a miniszterelnökségre.

Valószínűnek tartják, hogy Teodorovics kibékül a radicalisokkal.

Belgrad, decz. Ma délutánig még nem jött létre ugyan oly cabinet, melyben kizárólag a radicalis párt lenne képviselve; de nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a legközelebbi napokban radicalis cabinetet neveznek ki, a mi fölösle­gessé teszi a női ülések sarthe feloszlatását.

Tévedés a radicalis pártot panslavistikusnak tekinteni.

If the next issue has not been received by Tuesday, please call - Mailing Address Meghalt Albert Flórián Másfél hónappal hetvenedik születésnapja után meghalt a magyar futball egyetlen aranylabdása, Albert Flórián. Albert ban olimpiai bronzérmes, négy év múlva Európa-bajnoki bronzérmes volt.

Sőt inkább a radicalisok leghatározottabb el­lenségei a panrussismusnak. E párt igen eré­lyesen védelmezi a nagy szerb birodalom esz­méjét, a mi igaz, az osztrák-magyar monar­chiához való barátságos viszonynyal nehezen egyeztethető össze.

A NYUGATI PART EGYETLEN MAGYAR NYELVŰ HETILAPJA ENGLISH PAGE - pg. 6 FÜGGETLEN HÍRÚJSÁG

A radicalis párt irányadó személyiségei azonban a királylyal szemben is ismételten és a leghatározottabban kijelen­tették, hogy programmjuk keresztülviteléhez erőszakos eszközökre sohasem gondoltak, és hogy első sorban Szerbia belső megszilárdí­tására és a közigazgatás és a pénzügy rende­zésére törekszenek, mely feladatok keresztül­viteléhez nem kevés idő szükséges.

Pa­get Anglia nagykövete már útban van Bécs­­b e, hogy a brit cabinet nézeteit a kelet-európai hely­zetről az osztrák-magyar monarchia külügyeinek ve­zetőjével megismertesse. A hadsereg rendeleti lapja jelenti: Kineveztetett: báró Pielsticker Lajos altábornagy a katonai Maria-Theresia rend kincstárnokává.

Nyugalomba helyeztettek: Sowa Lajos ezredes, a 6. Cronenbald Ferdinand ezredesnek a Brassó, decz. Bácsfalu és Tür­­k ö s községek Maurer Mihály képviselő és Koós tan­­felügyelő közbenjárására a nagy erdőpörben egyezségre léptek Brassó városával. Közgazdasági táviratok. Konstantinápoly, decz. A porta ugyanazon tarifatételnek a bolgár árukra való alkalmazását megbeszélés tárgyává tette.

Berlin, deczember Búza decz. Bozs deczem.

Zab deczemb. Bepczeolaj decz. Szesz decz. Stettin, decz. Termény vásár. Búza deczemb. Átszámítási árfolyam : m. Köln, deczemb.

  1. "Октопауки, - поняла Элли, - наконец нанесли контрудар".

Külföldi terménytőzsdék tegnapi és mai árjegyzéseinek összehasonlítása. Deczember Búza deczember—januárra. Búza deczember—januárra. Búza márcziusra A National Ztg folytán szilárdan kezdődött az üz­let, később az orosz élelemtárak felállításáról szóló pétervári jelentés következtében ellanybult.

melyik oldalon találkozóhely

Berlin, decz. Eleinte az üzlet nyugodt volt, később végrehajtási eladások és folytonos bécsi eladások folytán különösen bank-értékek gyengültek. Utótőzsde javult. Bécs, deczemb. Magyar értékek zárlata. Magyar földteherm. Erdélyi földteherm. Erdé­lyi vasutréazv. Magyar liitelb. Alföldi vasút részv. Magyar észak-kel. Magyar lesz. Kassa-Oderbergi vasút r. Adria m. Északi vasutrészv.

Osztrák értékek zárlata. Osztrák hitelrész. Déli vasút részvény Londoni váltóár Károly La­jos vasut-részvénytársaság Osztrák hitelsorsjegy —. Német bankváltók Elbe­­völgyi vasút Bécsi bankegyl. Az irányzat : lanyhul. Osztrák hitelrészv. Osztrák államvasutr. Unio-hank —. Déli vasút részv. Magyar hitelb. Frankfurt, decz. B s t i tőzsde.

Károly Lajos vas­úti részv. Déli vasút r. Az irányzat szilárd Külföldi értéktőzsdék zárlata deczember én. Berlin Frankfurt 1 Páris j Árf. Paritás Árf.

Soj UK; Irta : Lukács Sándor. Irta: Adorján Sándor. Irta: Szádeczky Lajos.

Y i z s o 1 y i Gusztáv, az or­szággyűlési szabadelvű párt elnöke, a mostani ország­gyűlési szünidőt családja körében, falun,tölti. A beteg országbíró ereje mindinkább hanyatlik. Az esti bulletin a következő: »Az esti órákban az ütérverés lényegesen gyengült, rendetlenné vált és félbehagyó jelleget vett föl.

A légzés felületes és egyenetlenné vált. Az öntudat za­vara fokozódott; az igen nagymérvű erőbiány folytán a kezek ideges és önkénytelen mozgásai nagyobb mérvben léptek fel; de a könnyű vérkeringés szembe­szökő zavarai eddigelé nem jelentkeztek.