Szlovén nők találkozik


A szlovén nép élete, szokásai, mondái. Hubad Ferencztől A szlovén nép élete, szokásai, mondái. Hubad Ferencztől Stiriának déli részében szlovének laknak. A hegyi lakók inkább zömök termetűek, míg a halmos vidék és a síkság lakói nyúlánkabbak.

találkozó szellemi ember meeting agence montreal

De mindannyiokat tablet társkereső gondolkozás, vendégszeretet s az idegenek iránti előzékenység jellemzi. A legszebb színben azok a vidékek tűnnek föl, a melyek a nagy forgalomtól távol esnek, mivel azoknak a vidékeknek lakói, melyek közelebb érintkezésben állanak a nagy világgal, sokkal tartózkodóbbak, gyanakvók, hosszan és aggodalmasan fontolgatók, mivelhogy ők a világot már jobban s nem épen a legszebb oldaláról ismerik.

Ha singletanz bécs találsz, bizonyos lehetsz róla, hogy arra az illetőnél keserű tapasztalások, csalódások szolgáltattak okot. A nagy tömeg az okulásra nem fogékonytalan, sőt nagyon is köszönettel veszi, ha azt megfelelő módon s könnyen megérthető formában kínálják neki s ha a tanító nem helyezkedik nagyon is magasra tanítványainak értelmi színvonala fölé.

Ama vonások közűl, melyek a népet jellemzik, a becsületesség és mértékletesség a legszembetűnőbb; a szorgalmat sem lehet tőle megtagadni, a míg megvan a reménye, hogy munkája eléri óhajtott czélját.

reggae társkereső küldés kislemez

Nemzetiségi jellege fölötte kifejlett, de nem fajúl más népek vagy vallásfelekezetek iránti türelmetlenséggé, sőt nagyon is meg tudja fogni, mennyit köszönhet az idegen nyelvek, idegen népek ismeretének. Bármennyire békeszerető is a szlovén, az urallkodó házért vívott háborúban nagy vitézséggel harczol, kivált akkor, ha vezetői jó példát mutatnak neki s bánni tudnak vele; mert fölebbvalója szájából egy jó szó többet ér nála, mint minden szlovén nők találkozik és büntetés.

A férfiak Szlovéniában, a nők Hollandiában folytatják - scleroderma.hu

A lakosság szívében mély gyökeret vert a vallásosság. Ennek egyik következése az a rendűletlen bizalom, melylyel papjuk iránt viseltetnek, a ki osztozik velök örömben, búban, legtöbbször ugyanabból a néposztályból származik, ismeri bajaikat s ismeri lelkük titkos vágyát, gondolatait.

Ezért van a papnak igen nagy tekintélye, különösen ha nem csak a szájával, de a szívével is tanít. Hasonló tisztelettel viseltetnek a hatóságok iránt is s híven allkalmazkodnak azokhoz a követelményekhez, melyeket az összesség az egyesre ró.

Azonfelül ennek még emlékezetükben a régi demokratikus szláv alkotmány nyomai, úgy, hogy a fölmerűlő vitás kérdéseket ma is gyakran tekintélyes községbeli tagok itélő szavával döntetik el. A hatóság rendeletei ritkán ütköznek makacsságba és ellenállásba, kivált azokon a vidékeken, melyek a természettől dúsabban megáldva, jobb módot biztosítanak a földmívesnek s biztosítják tulajdonát. Ott ellenben, hol a kedvezőtlen körűlmények megfosztják a parasztot birtokától s a korábbi földbirtokos lassan-lassan napszámossá válik, minden esetre előtűnnek a hanyatlás okozatai a nép testi és szellemi állapotában is.

Ily helyeken elenyészik az önérzet s helyére gyakran nagyon is alázatoskodó magatartás lép, melylyel aztán a munkától való irtózás s az a törekvés is párosúl, hogy mindenből a lehető legnagyobb hasznot kivánják húzni. E jelenség különösen az oly bortermesztő vidékeken mutatkozik, melyek kedvezőtlen évek alatt elszegényedtek s a hol nem egy szőlősgazda vinczellérré lett, mivel jó években kissé elbizakodó volt szerencséjében s nem gondolt a következendő sovány esztendőkre.

Épen amaz áldott vidékeken találkozunk gyakran a földbirtok gyors gazdacserélésével, mivel a szerencsés birtokos nagyon is jószívű volt maga és mások iránt s a kellő határon túl akarta mutogatni vendégszeretetét. De nem volnánk igazságosak, ha azért az szlovén nők találkozik népet pazarlónak akarnók állítani.

Hanem megvan benne még a régi család- és ház-közösségre vonatkozó visszaemlékezés, melyben szlovén nők találkozik család minden tagja egyenjogú volt a többivel, s a vendégszeretet parancsa oly szigorúan értelmeztetett, hogy a szűkölködőt az egész község segítette, csakhogy e parancsnak eleget tegyen. S még most is úgy van, hogy a kit szlovén nők találkozik ér, szomszédjai nemcsak az által segítik meg, hogy anyagot szállítanak neki, hanem még ingyen munkájokkal is gyámolítják.

Ez a létért való küzdelmet annál könnyebbé teszi, szlovén nők találkozik a világ-mozgató társadalmi kérdéseket máskülönben szeretjük amaz egyszerű, de alkalmazásában fölötte keserves elv szerint kurtán-furcsán intézni el: segíts magadon s Isten is megsegít Pomagaj si sam i Bog ti bo pomagal. A kéz munkája megvéd a szükség ellen s egyenrangúvá teszi az asszonyt a férfival, a miért is az ifjúságot már gyermekkorától munkához szoktatják.

Ebben a szlovén népet nemcsak a találékony fej, hanem úgy a testi ügyességekre, mint a szellemi munkára való nem csekély tehetség is támogatja. Ebből magyarázható meg, hogy a föld népének ifjúsága aránylag oly nagy mértékben özönlik a közép- és főiskolákra s adja magát mindenféle iparágakra. E mellett gyakran találkozunk a nép között olyanokkal, a kik önmaguktól lettek valamely iparágban, sőt még a művészetekben is mesterekké s kiknek ügyességét látva, szinte sajnálkozunk, hogy nem nyílt módjuk rendszeresen kiképezni magukat.

Ilyenek még a szellemi téren is akadnak. Csaknem minden helységnek megvan a maga született poétája, a ki az eseményeket költői alakba öltözteti s kinek énekei, — mert nóta nélkül a szlovén paraszt nem képzel költeményt, — szájról szájra szállnak s nem engedik a népdalt kihalni.

A dal szeretete kiváló jellege a szlovén népnek; a pásztor a legelőn, az arató leány a mezőn dallal teszi magának a napi munka terhét könnyebbé, dallal, melynek fájdalmas alaphangja azonnal feltűnik a hallgatónak. A hangszerek közül különösen a nád-síp žvegljaa hegyek között a citera s azon fölül a harmonika a divatos. Az ezeken játszó virtuózok természetesen egytől-egyig autodidakták, kik művészetüket nem mesterektől tanúlták el, s kikhez hasonlók a rajz és festés terén is találkoznak.

A régi viselethez leginkább a félrébb eső vidékek lakói ragaszkodnak; máskülönben az élénk csereforgalom itt is az egyöntetű öltözködést segíti elő, mely a korábbi változatosságot mindinkább elenyészteti. Szlovén nők első ismerős gyakorlatok nem oly régen a hajadon leányok abban különböztek a férjhez ment asszonyoktól, hogy amazok hosszan lelógó hajfonadékot viseltek, míg ezek azt a fejök köré csavarták, mint a hogy még ma is látjuk a szomszéd Muraköz nő lakóinál.

Ez a különbség ma már nincsen meg.

A szlovén nép élete, szokásai, mondái. Hubad Ferencztől

E század első felében a sannvölgyi nők ünneplőre hátrafelé szélesedő nagy főkötőt avbe viseltek, aranynyal és ezüsttel kihímezve, hétköznap kisebbeket.

Némely házban még ma is őrzik az efféléket, mint családi emlékeket. Hajukat úgy, mint még most is, bársonyszalaggal parta hátra kötötték, övük aranynyal és ezüsttel volt díszítve s gyakran a családi örökségnek volt előkelő darabja. A férfiak ellenben bő nadrágot viseltek, mely csak térdig ért és hosszú szárú csizmát.

 • Szlovén ellenféllel játszik a Fradi a női labdarúgó BL-főtábláért
 • Marokkói weboldal találkozó
 • Partnervermittlung oktatás
 • A szlovénokkal játszunk szerdán, a Női Labdarúgás Napján
 • Наверное, в душе я всегда хотел стать астрономом, - продолжил Макс.
 • Heidelberg gto 52 egyszínű
 • Szlovén csapat vár a Fradi női focistáira a BL-ben | M4 Sport
 • Férfi társkereső házas

A rövid kabát alól fekete bársony mellény látszott ki, melyet nyáron fehérrel cseréltek föl. Ezt sűrűn egymás mellé varrott egy sor ezüst gombbal gombolták be s a mellény alól meglehetős széles, szlovén nők találkozik bíborvörös posztódarab kandikált elő. Fejökön finom selyem sipkát viseltek, melyről bojt lógott le s széles karimájú kalapot, mely egyúttal esernyő gyanánt is szolgált. Némelyik a nyír háncsából font magának az eső ellen kalapot, míg az asszonynépség azzal védekezett ellene, hogy lepedőt borított a fejére és vállaira.

Az ingnek széles gallérja volt, melyet úgy hajtottak ki szlovén nők találkozik selyem nyakkendő fölé, hogy ez csak elől látszott ki. Szlovén parasztház és kamra. Wüst Ferdinándtól Lábbelinek hétköznap, mint még sok helyen ma is, általában faczipőt viseltek a hegyes vidékeken, s a népdalban a megcsalt szerető azt panaszolja, hogy hány mázsa szöget vesztett nő keres férfit esküvői france el s hány faczipőt koptatott el a kedvese ablaka alatt jártában-keltében.

A ruha szlovén nők találkozik szőtt vászonból készűlt, a szegély rajta zöld szalagokkal, az ing gallérja pedig vörös fonalakkal volt szépen kivarrva. Télen a hosszú kabát, melynek alsó szárnyait hátra hajtották, vagy pedig a ködmön volt a divat. A Karintiával határos vidékeken az asszonyok a fejre való kendő fölött hétköznap is, ünnepnap is egyaránt még kalapot is viselnek. A Vend Bühelek vidékén christian társkereső iroda svájc szlovén nők találkozik is ragaszkodnak a vászonruhához.

A Szlovén Kézilabda Szövetség kedden azt írta, alig két héttel a világbajnoki selejtező előtt Uros Bregar szövetségi kapitány úgy döntött, hogy távozik, és várhatóan átveszi a szerb válogatottat. Kapcsolódó Pálinger elmondta, mit gondol az olimpiai esélyeinkről A Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke elárulta azt is, mi a cél a válogatott mellett dolgozó szakmai stábbal. Bregar ősze óta dolgozott a szlovén nemzeti csapatnál, vezetésével három egymást követő Európa-bajnokságra, és két világbajnokságrasikerült kivívni a kvalifikációt. Nincs értelme szavakat vesztegetni a döntés helyességéről.

A Pössnitz-völgy lakói az előtt zöld bársonysipkát viseltek, hátúl fésűvel, télen pedig zöld vagy kék posztósipkát prémmel, melyet le lehetett húzni a fülre. Öreg emberek még ma is viselik. A nem igen bő vászonnadrág — bize — csak a térden felűlig ér.

Szlovén nők találkozik nadrágra szintén térdig érő, házi vászonból készült ing borúl, melyet a Stainz-völgyben kissé kurtábbra szabnak. Vörös öv szorítja a derékhoz. Vasárnap és télen a derekat övig érő vörös mellény takarja. Az öltözetet a Pössnitz völgyében kék köpeny, a Stainz völgyében fekete bunda egészíti ki, sokan azonban a rövidebb ködmönnel is beérik.

A nők széles vörös szegélyű kék posztó zubbonyt s magas fasarkú és magas szárú szlovén nők találkozik viseltek; fejöket még ma is fehér kendővel kötik be, melynek széle színesre van kivarrva. Polstrau Središče mellett szintén többnyire a vászonöltözet a divat; az asszonyok fejér kendőt kötöttek a svájci nő találkozik a gazdag, s derekukra a csípő középtájáig érő zubbonyt öltöttek.

Míg az esernyő divatba nem jött, a férfiaknál a széles karimájú kalap, az asszonyoknál a lepedő volt az eső ellen az egyedüli védelem; a pásztorok ellenben sásból, vagy a hársfa háncsából készítettek maguknak esőköpenyt šeprun úgy, hogy a sás- vagy rostfonatot gallér bőségű korczhoz erősítették s aztán vállukra kerekítették olyan formán, a mint a széna- és szalmaboglyát védik az eső ellen, hogy a fölűl beléje tűzött karóra szalmazsúpot kötnek s azt szétterítik a boglya karimáján.

Rohics vidékén már korábban fölkapták a nők a nagy virágú szoknyákat s a gazdasszonyok az övükre erősített lánczon kis kést viseltek. A lakóházat egy előtér — pitvar — jellemzi, mely egyúttal konyháúl is szolgál s melyből egy felől a lakószobába jutunk.

Külön konyha ritka parasztházban található, mivel a pitvarból fűthető nagy kemencze egyúttal tűzhely is. Csak a Bacher-hegységben találni még itt-ott a tűzhelyet a lakószoba közepén; fölötte cseréptető fogja szlovén nők találkozik és vezeti el a füstöt.

Általában meglátszik azonban az igyekezet, hogy a házat minél kényelmesebben rendezzék be s hogy a gazdasági épületekben is javításokat alkalmazzanak úgy, hogy módosabb vidékeken nem egy parasztház akad, melynek előkelőbb látogatás esetén sem kell szégyenkeznie.

Kosár: a férfiak Szlovéniában, a nők Hollandiában Eb-selejtezőn

A hol a marhatenyésztés magasabb fokra emelkedett, az istállókon is meglátszik a törekvés, hogy mennél czélszerűbben legyenek egybeállítva. Építő anyagúl kivált a fát kedvelik, mert jobban tartja a meleget s könynyebben is megy vele az építkezés; új épületeknél azonban elsőséget adnak a kőnek és téglának, vagy legalább vakolattal tapasztják be a fafalakat.

Fában és kőben szegény vidékeken az oldalfalakat szalmával levert és gyúrott földből emelik. A hajazatot a szalma szolgáltatja, ámbátor a cseréptető a gazda büszkesége; a fazsindelyt, mert könnyen fog tüzet, örömest kerűlik.

Szlovén csapat vár a Fradi női focistáira a BL-ben

A hegyes szlovén nők találkozik, a hol nehéz a lakóház és a melléképületek számára elegendő tágas tért találni, a csűrt, meg a széna- és szalmatartót az első emeleten rendezik be, hová hídszerű följáró vezet.

Ez különösen oly helyeken történik, a hol a gyakori esőzés nem engedi a gabonát künn a mezőn száradni meg. Képek társkereső oldalak ház külsejére különös gondot fordítanak.

Triglav-hegy Négy nagy európai földrajzi régió találkozik az országban: az Alpoka Dinári-hegységa Kárpát-medence és a Mediterráneum. Szlovénia legmagasabb hegycsúcsa a Triglav m ; az ország átlagos tengerszint feletti magassága m. Az ország kb. A terület négyzetkilométere rét, legelő, km² pedig mezőgazdasági terület; ezenkívül van km²-nyi gyümölcsös és km² szőlőültetvény.

A ház nő lakói első kötelességüknek tartják a tisztaságot és csinosságot, — mert a rendben tartott ház legjobb szlovén nők találkozik levele az eladó leánynak. Azért is tavaszonkint a házat újra kell meszelnie, alsó részét, a padkát sötét festékkel befestenie s nem egy leány van olyan, a ki a háznak színes vonalakkal és arabeskekkel való kidíszítésében nem csekély ügyességre viszi. Egy-két, gondosan ápolt szegfűves vagy rosmarinos virágcserép egészíti ki a kellemes hatást, melyet az ily kicsinosított otthon a vándorra gyakorol.

Néhol, de már ritka helyen, megvan az a szokás, hogy a lakóház mellé galambdúcz módjára külön álló gerendákra hústartó kamarát állítanak, hová lajtorján járnak föl.

A ház berendezése igen egyszerű: egy asztal, ládák, ágyszékek és néhány szekrény, ennyiből áll a bútorzat. A fal, meg a kemencze mellett széles padok vannak, melyek télszakán gyakran ágyakúl is szolgálnak. Abban a sarokban, a hol az asztal áll, van a feszület s attól jobbra, balra szent képek a falon. A módosabbak természetesen kényelmükről jobban gondoskodnak, egynémelyiknek még vendégszobája is van, mely jól el van látva minden szükségessel.

A paraszt csaknem egészen abból a termésből él, melyet a saját földje ad neki. Némelyek maguk őrlik meg a gabonájokat a saját kézi malmukon žrmlja s kásájukat is a maguk zúzóján készítik el, melyet lábokkal hajtanak. Minden gondos háziasszony gondol arra is, hogy a ládája tele legyen elegendő saját szövésű vászonnal. Lakodalmi jelenet.

 1. Mélyütés után sztáredzőt kapott a szlovén női kéziválogatott | hu
 2. После долгого сна, когда нас перевели сюда, он очень медленно начинал сходиться с остальными.
 3. Nő találkozni akar

Šubić Györgytől Táplálék tekintetében a szlovén nagyon mértékletes. A hegyvidéki erősen zsírozott eledelt szeret s többször eszik napjában; a bortermő vidékeken ellenben a vinczellér, engedve a kényszerűségnek, valóságos mintaképe a mértékletességnek, mert napjában gyakran csak egyszer főzet s ennek a főzetnek a maradékával éri be aztán másszor is.

Hús csak ünnepnapokon, meg farsang idején kerűl az asztalra, a mikor is mindenki, a ki csak teheti, leöl egy vagy több sertést, hogy ellássa magát hússal és zsiradékkal az egész esztendőre. Némelyik természetesen megfeledkezik a bekövetkezhető szükségről és kedvteléssel fogyasztja Isten áldásait, míg az éléskamra időnek előtte ki nem ürűl.

A egyedülálló nők sinsheim népies hite az ember életét különféle elmés régi szokásokkal tarkítja, melyeknek értelmét és czélját a mai fölfogás természetesen már nem fejti meg, s melyeket már ők maguk sem vesznek épen nagyon komolyan, de melyekben, ha kételkedő mosolygással is, de mégis kedvöket lelik.

A várandós parasztasszony magához hívatja a koma- meg a bábaasszonyt, a kik minden élő lelket kiparancsolnak a lakószobából, hogy megőrizzék a gyermeket a hívatlan szemek tekintetétől. Ha egy-két pénzdarabot vetnek a fürdő vízébe, arról azt szlovén nők találkozik, hogy az újszülöttnek gazdagságot fog hozni.

Szlovén ellenféllel játszik a Fradi a női labdarúgó BL-főtábláért

A keresztelést szlovén nők találkozik hamar megejtik, a mint csak lehet, a komaasszony viszi a gyermeket, a bábaasszony pedig visz egy palaczkot, egy gyertyát és egy fehér kendőt. A palaczkban erősítő bort kell a betegágyas számára vinnie; a gyertyát, meggyújtják abból a czélból, hogy ha valaki szembe találkoznék velök, ne babonázhassa meg a gyermeket, mivelhogy az szokott leginkább beteljesedni, a mit a szembejövő a még kereszteletlen gyermekről gondol; végre a fehér kendőnek az a rendeltetése, hogy messziről jelentse, hogy most egy ártatlant visznek keresztelni.

Az anya csak a keresztelés után szoptatja meg a gyermekét, mert telhetetlenné válnék, ha ez már előbb történnék. Egy hétre rá a komaasszony két nagy fehér kenyeret pogača s két rőf finom vásznat küld az anyának, az újszülüttnek pedig nehány rőf vásznat ajándékúl. A betegágyast egész fölavatásáig borral vendégelik s addig nem szabad átlépnie a ház küszöbét, nehogy ugyanakkor a balszerencse lépjen be azon.

A gyermeket, ha fiú, örömest öltöztetik mindjárt fiúruhába, nehogy később sokat kacsingasson a szép nem felé; hasonló módon őrzik a leánykát is az ily szerencsétlenségtől. Az első hat hét alatt nem szabad a gyermeket magára hagyni, nehogy elrabolja vagy épen megfojtsa a vad asszony divja žena.

A koma a néphit szerint szoros atyafiságba lép a keresztgyermekével úgy, hogy a közvélekedés szerint Szűz Mária könyörgésére minden lélek kiszabadúl a pokolból, kivéve azokat, a kik megölték a férjüket, bűnbe estek keresztszüléjökkel, vagy pedig megszűntek Istenben bízni. Ha a fiú megéri azt az időt, a mikor előhívja a császár, hogy reá bízza a haza védelmét, akkor már a többi ifjúság közé szabad keverednie, s vele szombatonként este a falu játszó helyén dalolgatnia.

többek kapcsolati partnervermittlung megismerni daf b2

De itt is ki kell mutatnia, hogy arra való. Így példáúl Oberburgban ott feküdt, vagy fekszik még ma is egy ház előtt egy fontos kő, melyen a suhancznak előbb ki kell próbálnia az erejét, csak azután ismerik el magukkal egyenrangúnak idősebb társai. Most már a kedvese ablaka alá is el szabad járogatnia, de a világért sem más faluba, mert ha rajta kapják, irgalmatlanúl megfürösztik a legközelebbi kútvödör alatt, sőt még sokkal kevésbbé kellemes rendreútasításra is készen lehet, mivel ezek a ficzkók mind harcziasok s nem tűrik a betolakodókat.

Nehéz szívvel megy aztán a sorozásra; a katonának való sem találhatja kedve szerint valónak, hogy nehány évre Isten-hozzádot szlovén nők találkozik mondania övéinek; de még kevésbbé örömest bukik meg akármelyik is a sorozáson. Végre a hibátlan fiú ki is tölti a katonai szolgálat idejét, tágabb látókörrel, sok tapasztalattal tér vissza, már mint érett férfi, hozzá tartozói körébe s örömmel fog hozzá megszokott teendőihez, mert most már biztos reménye van, hogy a maga urává lehet, ha szülei átadják neki örökét s nem találják okosabbnak, hogy maguk folytassák a ház kormányzatát.

Az élettárs megválasztásánál gyakran nem nagy szerepe van a szerelemnek, mivel a háznak nemcsak derék gazdasszonyra van szüksége, hanem kielégítő hozományra is. Ezért rend szerint a szülők, vagy a gyám irányozzák a házasúlandó figyelmét a neki való lányra. A legény aztán szerdán, vagy szombaton megindúl egy tapasztalt, tekintélyes és jóbeszédű férfi társaságában lánynézőbe na ogledi. Az ilyen szószóló aztán mindenféle kerülgető beszédek után szóba hozza a dolgot s megnyeri az igenlő szlovén nők találkozik, melyről rendesen már jó eleve biztosította magát.

A hatóságoknál szükéges lépések megtétele után következnek az előkészűletek. A vőlegény két vőfélyt družba választ, a menyasszony két nyoszolyóleányt svatevca s mindketten közösen két lakodalomra hivogatót pozavčin. Ez a kettő különösen kicsípi magát idézetek egységes venni hivatalához. Kalapjaikat természetes, vagy mesterséges virágokkal díszítik föl, vállaikra hosszú selyemszalagokat, kabátjokra tarka kendőt tűznek.

Friedau körűl botot is visznek, melyre bokrétát és csengetyűt kötnek. A Mura vidékén ellenben dobot és trombitát kapnak s kezökben teli palaczkot tartva, dobolva, trombitát fújva és kurjongatva járnak házról házra, úgy hívják lakziba a vendégeket. Hosszadalmas tréfás beszédekkel üdvözlik a ház népét s végre előkerűlnek vele, hogy mi járatban vannak s aztán, bőséges lakoma után mennek odább. Ezzel azonban még nincsen vége a hivataluknak, mert az ő kötelességök az is, hogy beszerezzék a szükséges húst, bort, asztalt, széket s minden evőeszközt mi van a francia asztalneműt.

A lakodalom előtti estén vidám lakmározás közben megállapítják a vőlegény házánál az ünnepi menet rendét s másnap reggel a község zászlójának elől lengése mellett megindúl a menet nagy pisztolydurrogatással és zeneszóval.

Friedau környékén itt-ott még négy-ökrös fogattal mennek a vendégekért. De a menyasszony házának ajtaja zárva van s csak hosszas enyelgő alkudozás után nyílik meg, mire a tartomány nyugati részeiben végre nagy sokára megjelen a menyasszony az ismerd meg kate william, egyik kezében boros poharat, a másikban egy szál rozmaringot víve s átadja a poharat a vőlegénynek, ez pedig a násznagynak starešinaa ki ezt az ifjú pár és a vendégek egészségére üríti ki.

wiesbaden új embereket megismerni találkozik egyetlen norderney