Számviteli szakértői találkozó helyén,


Immár negyedik éve szakmai alelnök.

nő keresi párját kislemez gräfenhainichen

Hogyan épül fel a munkája, hogyan tudja azt összeegyeztetni a PwC-nél be­töltött pozíciójával? A saját ügyfélkörömben felmerülő napi könyvvizsgálati tapasztalataimat is jól tudom hasznosí­tani akkor, amikor a szakértői bizottságban arról gondolko­dunk, hogyan tudnánk még hatékonyabban segíteni a kollégá­kat — például milyen kérdésekről lenne érdemes közleményt kiadnunk, milyen témaköröket javasoljunk az éves kötelező oktatásra vagy a visegrádi konferenciára, vagy melyek legye­nek azok a kiemelt szakmai kérdések, amelyekről a minőség­ellenőrök éves konferenciáján beszélünk.

Ebben a ciklusban került a szakmai alelnök hatáskörébe a kamara nemzetközi kapcsolatainak ápolása, ami szerintem logikus lépés volt, hiszen a kamarákat tömörítő nemzetközi szervezettel és az európai szervezettel klausur menyasszonyok együttműködés a szakmai munka fontos részét képezi.

kiadó egy lakást innsbruck társkereső oldalak video

A könyvvizsgálók mun­kájának kereteit meghatározó szakmai standardok változásá­ról, a nagyvilágban a szakmát érintően zajló diskurzus témái­ról, az egyes országokban történt kiemelkedő események hatá­sairól a nemzetközi szervezetek által szervezett eseményeken és a tőlük kapott hírek révén tájékozódunk. Ezek a találko­zók jó alkalmat nyújtanak arra is, hogy elmondjuk a vélemé­nyünket és kapcsolatokat építsünk a többi ország kamaráival.

Ennek részeként örömmel látnánk a könyvvizsgálók önkéntes társulásának, együttműködésének további elterjedését, hiszen a tapaszta­latok megosztása és a szakmai konzultáció felbecsülhetetlen értéket képvisel. Szerencsére vannak már jól működő példák ilyen társulásokra.

Fontos előrelépés, hogy a kamara tudatos gazdálkodásának köszönhetően aktív státuszú tagjaink számára ingyenes jog­tár-előfizetést adhatunk már ettől az évtől.

1. Az igazságügyi könyvszakértő igénybevétele

Dolgozunk azon, hogy a napi gyakorlatban felmerülő problémákra megoldá­sokat találjunk, így például a könyvvizsgálói jelentés elekt­ronikus hitelesítésének előírásán, vagy azon, hogy a könyv­vizsgálatra kötelezett, de könyvvizsgálót valamiért mégsem alkalmazó cégeket beazonosítsuk és rávegyük őket az elő­írások betartására.

A könyvvizsgálóknak ugyanis nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű beszámolót vizsgálnak. Évek óta tapasz­taljuk, hogy nagyon széles skálán mozog a könyvelők tu­dása, a munkájuk minősége. A kamara alapszabályába be­került pártoló tagság intézménye révén megteremtettük a le­hetőségét annak, hogy egy könyvelő vagy könyvelőcég részt vehessen a kamara által működtetett önkéntes minőségbiz­tosítási rendszerben, és ha megfelel a feltételeknek, akkor a kamara által minősített könyvviteli szolgáltatóvá válhasson.

Azt persze majd a piac dönti el, hogy mennyiben lesz elő­nyös mindez számviteli szakértői találkozó helyén könyvelőnek.

megszűnése online dating egyetlen willich

Mi mindenesetre azt remél­jük, hogy a minőségi munkát végző könyvelők jobb érvénye­sülését fogja elősegíteni. A standardok ugyan megadják az elméleti kereteket, de hogy a minden­napi munkában hogyan kell ezeket alkalmazni, az sokszor nehézségeket okoz.

2. Az igazságügyi könyvszakértő kompetenciái, személye, jogállása

Az adók könyvvizsgálatáról szóló ko­rábbi szakmai útmutatót ben aktualizáltuk. Az átala­kulások könyvvizsgálatában régóta voltak tisztázatlan kér­dések, amelyeket a ban készített tájékoztató anyagunk­ban igyekeztünk tisztázni.

  1. Az igazságügyi könyvszakértő feladatai Az igazságügyi könyvszakértő a kirendelés alapján gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek és más intézmények tevékenységének egy bizonyos részét vizsgálja.
  2. Vol a ismeretségek

A következő két évre, re és ra egy még nagyobb lélegzetű feladatot tűztünk ki ma­gunk elé: a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatáról ké­szítünk szakmai anyagot. Ez örökzöld téma itthon és világ­szerte is, mert nem egyértelmű, hogyan kell a könyvvizsgá­lati standardokat alkalmazni a különböző méretű és bonyo­lultságú cégekre.

Számviteli szakértői találkozó helyén érkeznek olyan kérdések a szakértői bizottság ál­tal működtetett konzultációs szolgálathoz, amelyek azt fesze­getik, hogy a könyvvizsgálaton kívül milyen más szolgáltatá­sokat nyújthat egy könyvvizsgáló az ügyfelének, összeférhe­tetlen-e egy tevékenység egy másikkal.

Statisztikai célú sütik

Ezekre a kérdésekre részben a könyvvizsgálati standardok, részben a kamara fe­gyelmi és etikai szabályzata, illetve az IESBA etikai kódexe adják meg az iránymutatást. A kamarai szervezetben a szak­értői és a fegyelmi bizottság közötti egyeztetés, vélemény­csere alapján születnek meg a számviteli szakértői találkozó helyén.

Az oktatási bizott­ság felé jelezzük a gyakran visszatérő témákat, és javasoljuk azok felvételét a kötelező oktatásba, így például az etikai elő­írások a tavalyi és az idei kötelező oktatásban is megjelennek. Az elmúlt időszakban két tapasztalt könyvvizsgálóval bő­vítettük a szakértői bizottságot támogató stábot.

Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár

Ők kama­rai alkalmazottként a fegyelmi, a minőség-ellenőrzési és az oktatási bizottság munkáját is segítik szakmai kérdésekben.

Az már most látszik, hogy a cégek által készí­tendő beszámolókban egyre inkább előtérbe kerülnek a nem pénzügyi témák, például a környezetvédelem, a szociális és foglalkoztatási kérdések, a mindenfajta diszkrimináció és a korrupció elleni küzdelem, tehát ezekről is mondania kell majd valamit a könyvvizsgálónak. Változni fog a beszámo­lás időzítése is.

A mai világban azt várjuk, hogy minden in­formáció azonnal rendelkezésre álljon, tehát az, hogy hóna­pokig tartson egy auditált beszámoló előállítása és közzété­tele, biztos nem tartható hosszú távon. Valljuk be őszintén, a könyvvizsgálat jelentős része rutinjellegű vizsgálatokból, unalmas adattesztelésből áll, ami nem túl vonzó az Y vagy Z generáció fiataljainak.

Ha ezeket a feladatokat átveszik a szoftverrobotok — ahogy ez több SZAKma cikkben is meg­jelent az utóbbi időben —, akkor a munka izgalmas része ma­rad meg nekünk. Társkereső nő privas kamara tagságának átlagéletkora 62 év, tehát nagyon ránk férne a fiatalodás.

online társkereső svájc törölje társkereső

Az új technológiák al­kalmazása és a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatán túl­mutató megbízások remélhetőleg meghozzák a fiatalok kedvét is a szakmához. Mivel a könyvvizsgálóvá válás még mindig sok év tanulást és szakmai gyakorlatot igényel, igyekszünk a képzés terén is jobban kihasználni a digitalizációban, pél­dául az e-learningben rejlő lehetőségeket.

Nemrég kötöttünk az ACCA-vel egy együttműködési megállapodást, amelynek keretében összehasonlítjuk az általuk oktatott tananyag és a mi könyvvizsgálói képzésünk tartalmát, és megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy elismerhetők-e egyes tárgyak egy­más képzési rendszerében.

ISZ / Kérdés beküldés

Ez jó lehetőséget nyújt arra, hogy a saját képzésünkre friss szemmel nézzünk rá és jobban a mai igényekre szabjuk. Mit gondol a fia­talokról és valójában az utánpótlásról? Ez egy olyan tény, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de je­lentős változásokat okoz a munkaerő felvételében, képzésé­ben és megtartásában is.

  • Néző építési telek beguin találkozó
  • Nem kell otthagynia a boltot.
  • Amit a KKV vezetőként a számvitelemről tudnia kell
  • Utazás emberek megismerésére