Találkozó helyén, amelyek megfelelnek a


Az Európai Unió aktívan elkötelezett aziránt, hogy az ENSZ csúcstalálkozó olyan hatékony eredménnyel záruljon, amely megfelel a millenniumi nyilatkozat teljes körű végrehajtását elősegítő nagy horderejű cselekvések vállalásával kapcsolatos uniós ambícióknak, és hogy jobban felvértezze az ENSZ-t a A Bizottság Az EU más területeken — többek között a béketeremtés és az emberi jogok terén — is sokat tesz a célkitűzések előmozdításáért.

  1. E rendezvény, egy olyan három-csúcstalálkozós stratégia része, amely a rigai csúcstalálkozóval kezdődött ban és a NATO, jövő évben rendezendő
  2. Szerencsére, Nashville-nek rengeteg helye van ahhoz, hogy csendes környezetben végezhesse munkáját.
  3. Csodabringa: Második Mutánsbicikli Találkozó Szob

Az Európai Parlament által Az EU-nak azért is kell hangsúlyoznia elkötelezettségét, hogy biztosítsa a csúcstalálkozó eredményének időben történő végrehajtását, és megmutassa partnereinek, hogy — többek között közösségi szakpolitikák és eszközök révén — hogyan szándékozik hatékonyan hozzájárulni e végrehajtáshoz.

Ebben a közleményben a Bizottság néhány kulcsfontosságú kérdéssel kapcsolatban — amelyek megfelelnek a elfogadott EU álláspontokra építve —cselekvésközpontú javaslatokat kíván előterjeszteni a csúcstalálkozóval és annak nyomon követésével kapcsolatos európai uniós álláspontokra és cselekvésekre vonatkozóan.

Ebben az esetben, ahol csak lehetséges, a folyamathoz egy világos időbeosztást kell felállítani, amely azonban a csúcstalálkozón hozott határozatok egyikét sem veszélyeztetheti. Az EU abbéli elkötelezettsége, hogy támogatja a mai világ legfőbb kihívásait kezelő fellépéseket és az ENSZ megreformálását, nem ér véget a csúcstalálkozó befejezésével.

Az Európai Uniónak bizonyítania kell, hogy elkötelezett a csúcstalálkozó eredményeinek nyomon követése és végrehajtása terén. Az EU-nak egyértelműen élenjáró szerepet kell vállalnia, összhangban a hatékony multilateralizmus iránti elkötelezettségével. A csúcstalálkozó előkészítésének ebben a stádiumában a csúcstalálkozón megvitatásra kerülő minden kérdésről nem lehet amelyek megfelelnek a tenni ebben a közleményben, hiszen az csak azokra az EU számára fontos kulcskérdésekre összpontosít, amelyekhez a Bizottság konkrétan hozzá tud járulni.

találkozó helyén, amelyek megfelelnek a találkozz új emberekkel nyerni

A kérdések ennélfogva korlátozott száma nem jelenti azt, hogy a csúcstalálkozó napirendjén lévő, ám itt nem szereplő egyéb kérdések kevésbé lennének fontosak az EU számára. A közlemény olyan, a megvalósításra vonatkozó ötletekkel is foglalkozik, amelyek példaként szolgálhatnak arra, hogyan lehet biztosítani a csúcstalálkozó nyomon követését. Az EU továbbá arra is kötelezettséget vállal, hogy nemzetközi pénzügyi intézményekkel együttműködve megoldást találjon az adósságok nem fenntartható szintjének kezelésére, valamint a súlyosan eladósodott szegény országokkal kapcsolatos megerősített kezdeményezés végrehajtására.

Rendkívül fontos a további többoldalú adósságkönnyítés alkalmazási területében és részletes szabályaiban megegyezésre jutni, hogy a hosszú távú adósságfenntarthatóságot eseti megközelítéssel biztosítani lehessen.

A támogatás volumenén felül az EU különös figyelmet fordít annak minőségére és hatékonyságára, valamint azon dolgozik, hogy a segélyek célba juttatása és a támogatástól való függetlenség előmozdítása érdekében fokozottan operatív kiegészítő jellegű tevékenységeket folytasson.

Az Európai Unió új, fejlesztéspolitikai nyilatkozatára vonatkozó következő javaslatában a Bizottság módszereket javasol arra, hogy az érintett területeken hogyan vegyék figyelembe a csúcstalálkozó eredményeit. Az EU-nak szót kell emelnie amellett, hogy az ENSZ csúcstalálkozó jó fórum annak hangsúlyozására, hogy a segítségnyújtás hatékonyságát emelni kell.

A Bizottság óta tevékenyen részt vesz egy olyan irányítási találkozó helyén, amely jelentősen javította az Európai Közösség külső támogatásainak sebességét és eredményességét. E folyamat jellemzői a következők: jelentős politikai reform, megerősített stratégiai programozás és értékelés, racionalizált igazgatási struktúrák, jobb munkamódszerek, és a döntéshozatali hatáskör decentralizálása az Európai Bizottság delegációinak irányába.

Ez olyan külső támogatási programot eredményezett, amely uniós szinten elősegíti a koordinációt, és megerősíti a koherenciát. A fokozottabb pénzügyi támogatás és a segélyek eredményesebb célba juttatása olyan fontos eszközök, amelyek kiegészítik a fejlődő országok által tett erőfeszítéseket, mely országok elsődleges felelősségét a monterreyi amelyek megfelelnek a is elismerte.

Ezen erőfeszítések mellett, amelyek a fejlesztésre szánt belföldi pénzügyi források mobilizálására is hangsúlyozottan összpontosítanak, az EU a nem segély célú szakpolitikák hozzájárulásának fontosságát hangsúlyozta a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése érdekében.

Az EU egy sor találkozó helyén kötelezettségvállalást fogadott el annak érdekében, hogy a nem segély célú szakpolitikák terén növelje a szakpolitikai koherenciát, és megerősítse a fejlesztés iránti kötelezettségvállalást. Az EU elismeri, hogy a fejlődő országokban a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célnak központi szerepe van a szegénység csökkentésében és a növekedés előmozdításában, és újból megerősíti e nyolc cél elérésére vonatkozó kötelezettségvállalását.

Az EU-nak fenntartás nélkül el kell fogadnia a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése és az egyéb fontos nemzetközi konferenciákon tett meglévő kötelezettségvállalások közötti összefüggést. Számos olyan kérdés létezik, mint például a fenntartható fejlődés, a szexuális és reprodukciós egészség, valamint a foglalkoztatottság és a tisztességes munka érdeme, amelyet a csúcstalálkozó záródokumentumának megfelelően egyetlen nyaralás görögország kell.

A Bizottság azt javasolja, hogy — a csúcstalálkozó eredményei végrehajtásának összefüggésében — az EU a Millenniumi Fejlesztési Célokkal összhangban adjon hangot abbéli szándékának, hogy fejlesztési politikáját még inkább összehangolja a fejlődő országok szegénység csökkentésére irányuló stratégiáinak prioritásaival. Ez megkönnyítené a várható további finanszírozást, és javítaná a fejlesztési együttműködés koordinációját és összehangoltságát.

Az EU-nak a i am looking for férfi házasodni adományozó közösséget is a szükséges amelyek megfelelnek a elvégzésére kell ösztönöznie. Különös figyelmet érdemel Afrika sajátságosan rossz helyzete, valamint az, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célokat az afrikai kontinensen várhatóan nehéz lesz teljesíteni. A Tanács májusban elfogadott egy sor, a Bizottság javaslatai alapján készült kötelezettségvállalást, melyek célja, hogy Afrika politikai prioritást élvezzen, és bizonyos területeken felgyorsuljanak az EU intézkedései.

Ez a gyakorlatban től évi 10 milliárd euróval, és től évi 22 milliárd euróval jelent többet. Az adományozó országok és partner országok által Afrikának nyújtott támogatás felemelése további befektetést jelent a felelősségteljes kormányzásba, az összekapcsolhatóságba, az élelmiszerbiztonságba, a humán, szociális és gazdasági fejlődésbe, az alapvető szolgáltatások nyújtásába, valamint a környezet fenntarthatóságába.

A Bizottság megerősíti azon szándékát, hogy őszig egy átfogó, és hosszú távú EU stratégiáról szóló javaslatot terjeszt elő Afrika számára, melyet az Európai Tanács várhatóan decemberében fogad el. Ez a cselekvési program megkönnyíti a Közösség és a tagállamok koordinációját és az együttes fellépést.

A cselekvési program és az ütemterv segítségével e három fertőző betegség elleni harcban kapcsolat teremthető az ENSZ hivatalközi stratégiájával. Az EU-nak nagy jelentőséget kell tulajdonítania a novemberében Tuniszban megrendezésre kerülő Információs Társadalom Világcsúcstalálkozó WSIS második szakaszának sikeres kimeneteléhez, mivel az információs és kommunikációs technológiák IKT kulcsszerepet játszanak a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésében.

találkozó helyén, amelyek megfelelnek a ismerje játékok reggel kör

Kereskedelem és fejlődés: A mobilizált kereskedelem, mint a fejlődés amelyek megfelelnek a Az EU-nak olyan kereskedelempolitikával kell hangsúlyoznia a fejlődés motorjaként szolgáló nemzetközi kereskedelem mobilizálásátamely olyan egyéb politikai prioritásokat is támogat, mint a fejlődés, a szegénység csökkentése, a környezetvédelem és a mindenki számára elérhető megfelelő munka lehetősége.

Örvendetes lenne, ha a csúcstalálkozón egy olyan felszólítás fogalmazódna meg, amely a Dohai fejlesztési forduló gyors, legkésőbb ig történő, és e fejlesztési ígéretnek eleget tevő befejezésére vonatkozna. Az EU már májusában[4] megerősítette elkötelezettségét arra nézve, hogy biztosítja a Dohai fejlesztési forduló fejlődésbarát, fenntartható és ambiciózus kimenetelét, amely maximalizálja a fejlesztéssel járó hasznot, és ily módon hozzájárul a Millenniumi Fejlesztési Célok eléréséhez.

találkozó helyén, amelyek megfelelnek a ingyenes kaledóniai társkereső

Az EU folytatja erőfeszítéseit e téren, többek között a decemberében Hongkongban megrendezésre kerülő WTO miniszteri konferencián is.

A csúcstalálkozó ambiciózus kimenetele a piacra jutás új lehetőségeit, valamint szigorú és fejlődésbarát kereskedelmi szabályokat biztosítana a fejlődő országokból származó termékek egyedülálló apa társat keres szolgáltatások számára.

találkozó helyén, amelyek megfelelnek a zebre társkereső

A Bizottság emlékeztet arra a kötelezettségvállalásra[5], miszerint a kitűzött cél, hogy a legkevésbé fejlett országok termékei vám- és kontingens-mentesen jussanak a piacra, és úgy véli, az ENSZ csúcstalálkozón a fejlett országoknak e kötelezettségvállalás szerint kell eredményt felmutatniuk. A csúcstalálkozónak fel kell ismernie a további finanszírozás jelentőségét a fejlődő országok saját — találkozó helyén többoldalú rendszerbe történő kereskedelmi igazodást és integrációt előmozdító — stratégiáinak támogatásában.

Az EU továbbra is támogatni fogja a fejlődő országokat a kereskedelemnek a nemzeti fejlődési stratégiáikba való integrálásában, valamint a szükséges belső reformok végrehajtásában. Az EU a fejlődő országok javára továbbfejleszti általános preferenciális rendszerét GSPés a származási szabályokat.

A csúcstalálkozónak el kell ismernie, és támogatnia kell a regionális szervezetek és regionális integráció szerepét egy sor olyan területen, mint többek között a kereskedelem, amennyiben azok összeegyeztethetők a WTO-előírásokkal.

Az Európai Unió az AKCS-országokkal való Gazdasági Partnerségi Megállapodások EPA keretén belül továbbra is támogatja a regionális integrációt, amely a fejlődő országok világgazdaságba való fokozatos és zökkenőmentes integrációjának ígéretes stratégiája. Foglalkoztatottság és szociális kérdések: A globalizáció társadalmi vonatkozásának kezelése A csúcstalálkozónak újfent meg kell erősítenie kötelezettségvállalását, miszerint biztosítja a koppenhágai csúcstalálkozó eredményeinek nyomon követését, különös tekintettel a mindenki számára elérhető megfelelő munka előmozdítására beleértve a gyermekmunka elleni harcotamely kötelezettségvállalást egy fejlesztésért munkálkodó globális partnerség esetén figyelembe kell venni, és amely részét kell, hogy képezze az egyes országok által meghonosított nemzeti fejlesztési stratégiáknak.

A megfelelő munka nem csak a teljes, produktív foglalkoztatás előmozdítását foglalja magában, hanem számos kulcsfontosságú elemet, mint például az alapvető munkaügyi előírásokat, a munkakörülményeket, a nemek közötti egyenlőséget, a humántőke-beruházásokat, a szociális biztonságot, a munkahelyi biztonságot és a amelyek megfelelnek a párbeszédet.

52005DC0259

Fel kell ismerni az integrált politikai megközelítés és a fejlesztés szolgálatában álló szakpolitikai koherencia fontosságát, és ebben az összefüggésben globális, regionális és nemzeti szinten elő kell mozdítani az egymást kölcsönösen erősítő gazdasági, szociális és környezeti politikákat.

Az EU szilárdan elkötelezett amellett, hogy mozgósítsa valamennyi szakpolitikáját, beleértve a kereskedelmi, fejlesztési és külkapcsolati politikáit és eszközeit, melyek célja a amelyek megfelelnek a számára elérhető tisztességes munka előmozdítása, valamint a globalizáció lehetőségeinek és kihívásainak eredményesebb kezelése.

E célból az EU együttműködik a nemzeti hatóságokkal, szociális partnerekkel és a civil társadalommal. Az EU támogatja azokat a törekvéseket, amelyek biztosítják a szakpolitikák nemzetközi intézmények közötti koherenciáját, valamint előmozdítják a párbeszédet és együttműködést a WTO, a Bretton Woods-i intézmények és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ILO között. Az EU továbbra is fokozni szándékozza a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolásának eszközéül szolgáló tisztességes kereskedelemnek nyújtott támogatását, és a fenntartható fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez nyújtott megfelelő üzleti hozzájárulásként továbbra is támogatja az európai vállalatok elkötelezettségét a vállalati szociális felelősség iránt.

A nemek közötti egyenlőség megteremetése az esélyegyenlőség általános érvényesítésével és konkrét intézkedésekkel A nemek találkozó helyén egyenlőség központi szerepet játszik a fejlődésben és a szegénység felszámolásában, találkozó helyén béke, a biztonság és az emberi jogok biztosításában, ezért előmozdítását újfent meg kell erősíteni oly módon, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget támogató szakpolitikák integrációját ötvözni kell az élet minden területén a politikákban és programokban megmutatkozó konkrét intézkedésekkel.

Ezt minden partnerségnél és nemzeti fejlesztési stratégiánál figyelembe kell venni, beleértve a szegénység találkozó helyén vonatkozó stratégiákat is. Támogatni kell a nők és férfiak egyenlő arányú részvételét a döntéshozatalban, ezen belül az ENSZ szerveiben és intézményeiben. Az ENSZ csúcstalálkozó eredményei között a nemek közötti egyenlőség témakörének is teljes jogú helyet kell kapnia, és azt integrálni kell valamennyi fontos gazdasági, amelyek megfelelnek a és környezetvédelmi területre vonatkozó ENSZ-konferencia nyomon követésébe.

Ezt a kötelezettséget vállalja az EU a pekingi cselekvési program Az EU-nak arra kell törekednie, hogy a csúcstalálkozón részt vevők erősítsék meg elkötelezettségüket aziránt, hogy a nők is gyakorolhassák az emberi jogokat, továbbá készségüket arra, hogy hatékonyan küzdjenek az emberkereskedelem részét képező nőkereskedelem ellen. Külön hangsúlyozandó, hogy a nők elleni erőszak kérdésével behatóbban foglalkozni kell.

A Bizottság továbbra is támogatja a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére irányuló kezdeményezéseket, valamint a fejlesztési együttműködés területein hozott konkrét intézkedéseket. Ebben a tekintetben a Bizottság komoly intézkedéseket hozott a kapacitásbővítés és képzés vonatkozásában. A ig terjedő időszakra kiterjedt kapacitás-építő programot terveznek, amely a partnerországok legfontosabb érdekelt feleinek kapacitás-erősítésére összpontosít.

A Bizottság olyan konkrét, a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó kezdeményezéseket is támogat, amelyek a nemek közötti esélyegyenlőség szemszögéből vizsgálva az irányzatok figyelemmel kísérésére, az országok közötti párbeszéd megerősítésére, és nemzeti stratégiai tervek kidolgozására irányulnak. Környezetünk fenntartása és a természeti erőforrások védelme a fejlődés érdekében Amennyiben a csúcstalálkozó eléri célját, az eredmény kulcsfontosságú elemei között szerepel a fenntartható fejlődés fontosságának elismerése, valamint a természeti erőforrás-alapok védelme — a fejlődés és a szegénység felszámolása okán.

Valóban, a 7. Az EU vezető szerepet játszott a fenntartható fejlődés előmozdításában, és számos politikájába beépítette a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolása közötti összefüggéseket. Az EU továbbra is szilárdan elkötelezett amellett, hogy mind a belpolitikai, mind a nemzetközi színtéren elérje, sőt olykor túlteljesítse a fenntartható fejlődés globális célkitűzéseit. Az EU kísérletet tesz a nem fenntartható fogyasztás és termelés leküzdésére, és azon dolgozik, hogy szétválassza a gazdasági növekedést és találkozó helyén környezetkárosítást[7].

Második Mutánsbicikli Találkozó

Az EU kidolgozta továbbá a saját, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiáját, amelyet jelenleg azzal a céllal vizsgál felül, hogy megerősítse annak nemzetközi vonatkozásait. Az EU fejlesztési politikájában egyre nagyobb szerepet szán a környezetnek, és támogatást nyújt olyan fejlődő országoknak, amelyek a többoldalú környezetvédelmi megállapodások keretében kötelezettségeket vállalnak.

Afrikára irányuló fokozott figyelme részeként erőteljesebben támogatja a környezetkárosítás elleni harcot. Olyan mechanizmusokat fejlesztett ki, amelyek megvédik a fejlődő országokat a veszélyes anyagoktól és hulladékoktól, megszabadítva ezzel a világot a legveszélyesebb, mesterséges anyagoktól.

Az EU továbbra is számos, a szegények érdekeit szolgáló, a környezetvédelemmel kapcsolatos kezdeményezést és politikát támogat.

találkozó helyén, amelyek megfelelnek a minőség: a man keresés

Ivóvízre és higiéniára például az EU nyújtja a világon a legnagyobb amelyek megfelelnek a fejlesztési támogatást. Az EU ivóvíz-ellátási kezdeményezése és az AKCS-EU Vízalap konkrétan olyan partnerségen alapuló eszköz, amely hozzájárul az ivóvízzel és higiéniával kapcsolatos nemzetközi célkitűzésekhez.

Bukarest: mérföldkő a NATO átalakulásában

Az energia területén az EU útjára indította a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődésre irányuló európai uniós energetikai kezdeményezést EUEIés jóváhagyott egy AKCS-EU energia programot, amelynek célja a modern energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, beleértve a biomassza fenntartható használatát a háztartási energiaszolgáltatásban. A csúcstalálkozón tárgyalásra kerülő kérdések közül a Bizottság szerint az alábbiak érdemelnek amelyek megfelelnek a figyelmet: - A éghajlatváltozás globális kihívásai az országok lehető legszéleskörűbb együttműködését és ezen országok egy eredményes, költséghatékony és megfelelő nemzetközi válaszban való részvételét követelik meg, összhangban közös, ám más-más súlyú felelősségükkel és a rájuk jellemző képességeikkel.

A csúcstalálkozó résztvevőinek az éghajlatváltozás mérséklése és negatív következményeinek korlátozása érdekében összehangolt világméretű fellépésről találkozó helyén döntést hozniuk, illetve arról, hogy kiterjedtebb, nemzetközi keretek között zajló hivatalos tárgyalásokat kezdjenek a Az EU újra megerősítette a Kiotói Jegyzőkönyv iránti elkötelezettségét, és az éghajlatváltozásnak a fejlesztési együttműködésében[8] még hangsúlyosabb szerepet szán.

Felismeri továbbá, hogy a fejlődő országoknak, különösen a legszegényebbeknek, és a leginkább érintetteknek, támogatásra van szükségük az alkalmazkodás nehézségeinek leküzdéséhez. Az EU az EU-n belül és a nemzetközi közösséggel karöltve már elkezdte kidolgozni közép- és hosszú távú stratégiáit az éghajlatváltozás elleni harc megnyerésére[9]. Ennek alátámasztására az EU nyílt párbeszédet folytat nemzetközi partnereivel a nemzetközi éghajlatváltozási rendszer utáni fejlődéséről, valamint arról, hogyan támogathatja a fejlődő országok fenntartható fejlődését.

Biológiai sokféleségünk megőrzése kulcsfontosságú a Millenniumi Fejlesztési Célok — nevezetesen a szegénységgel, ivóvízzel, egészségüggyel és környezettel kapcsolatos célok — eléréséhez. A csúcstalálkozón ezért felhívást kell intézni valamennyi kormányhoz, hogy — egyénileg és közösen — tegyenek jelentős erőfeszítéseket a biológiai sokféleségről szóló egyezmény végrehajtására, valamint a johannesburgi kötelezettségvállalás teljesítésére, amely szerint re jelentősen mérséklődik a biológiai sokféleség csökkenésének üteme.

Az EU ígéretet tett arra, hogy re Európában megállítja a biológiai sokféleség csökkenését, a Bizottság pedig e cél érdekében felül kívánja vizsgálni az EU biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiáját.

Növelni fogja a biológiai sokféleségre elkülönített pénzalapot, és megerősíti azon intézkedéseit, amelyekkel a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kérdéseket a fejlesztési támogatás keretébe illeszti. Az elsivatagosodás elleni harcról szóló ENSZ-egyezmény azonban még nem érte el a várt eredményt. A csúcstalálkozó feladata, hogy az ágazati politikákban és a megvalósítás felgyorsítását célzó stratégiákban felhívja a figyelmet az elsivatagosodás veszélyeire, és felkérje az egyezményt aláíró feleket a ig teljesítendő nemzeti és regionális szinten mérhető célok kitűzésére, és a haladás mértékét kimutató globális eszköz meghatározására.

találkozó helyén, amelyek megfelelnek a web társkereső ingyenes

A Bizottság elindította a várhatóan első felében elfogadásra kerülő zöld könyv elkészítésének folyamatát, amely egy mindent átfogó tengerészeti politika első lépésének társkereső nő rdl, és olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a nemzetközi tengeri irányítás és a tengerjog, adatcsere, kutatás, tengeri biztonság, környezetvédelem, továbbá találkozó helyén óceán és erőforrásainak fenntartható gazdasági felhasználása.

A katasztrófákra való felkészültség és a találkozó helyén fokozása Mivel kulcskérdés a természeti katasztrófákkal szembeni kiszolgáltatottsága csúcstalálkozón az EU-nak támogatnia kell a vezetők kötelezettségvállalásait egy egész világra kiterjedő, minden természeti veszély esetén működésbe lépő korai előrejelző rendszer létrehozása, valamint a januárjában Kóbéban megtartott, a természeti katasztrófák megelőzéséről szóló világkonferencia eredményének teljes körű végrehajtása tekintetében.

Rendkívül fontos, hogy a katasztrófákra való felkészültséget és a katasztrófa-megelőzést a Millenniumi Fejlesztési Célokra orientált stratégiák, a szegénység csökkentéséről szóló stratégiai dokumentumok és a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák egyaránt figyelembe vegyék.

Az EU — figyelembe véve, hogy re a globális felmelegedés önmagában mintegy millió embert sodorhat veszélybe — kötelezettséget vállal arra, hogy segítséget nyújt az efféle katasztrófák áldozatainak, beleértve a környezeti rombolásból eredő katasztrófák áldozatait is, — akár a katasztrófasújtott országban vannak, akár arra kényszerültek, hogy az országhatáron átkelve keressenek menedéket. A Bizottság ezen felül vázolta azokat az intézkedéseket[10], amelyekkel fokozható az EU katasztrófaelhárító képessége, hangsúlyozva, hogy a katasztrófák előfordulásának csökkentéséről szóló világkonferencián elfogadott Hyogoi nyilatkozat és cselekvési keret a kiindulási pontja a megelőző intézkedések, a korai figyelmeztetés és katasztrófákra való felkészültség megerősítésére vonatkozó EU-stratégiának.

Az EU-nak többek között arra kell különös hangsúlyt fektetnie, hogy a katasztrófasújtotta országokban a katasztrófaveszélyek csökkentését integrálja a fenntartható fejlődést szolgáló szakpolitikákba és programokba, valamint minden szinten erősítse azokat az intézményeket, mechanizmusokat és kapacitásokat, amelyek az EU-n belül, illetve azon kívül amelyek megfelelnek a növelhetik a veszélyekkel szembeni ellenálló képességet és a katasztrófákra való felkészültséget.

Béke és kollektív biztonság A rendszer hatékonyságának növelése A Bizottság fontosnak tartja, hogy a csúcstalálkozó záródokumentuma ismerje el a biztonságot veszélyeztető és a határokat nem ismerő tényezők beleértve a szegénységet, a fegyveres konfliktusokat, a civil lakosság — különösen a nők és a gyermekek — elleni erőszakot, a tömegpusztító fegyvereket, a terrorizmust, a szervezett bűnözést, a környezeti rombolást és a fertőző betegségeketés azok integrált módon történő kezelése például fejlesztési támogatással orvosolva a mögöttes okokat közötti összefüggést.

Egy új, biztonsági konszenzus kialakításának alapja ez a felismerés kell, hogy legyen.

Harmadik Mutánsbicikli Találkozó Szob Third Mutant Bicycle Meeting, for English, please scroll down!

Békefenntartás Az Európai Unió a közelmúltban megkétszerezte erőfeszítéseit a nemzetközi válságkezelés-kapacitás — többek között a békefenntartás terén megmutatkozó— növelésére. A csúcstalálkozó záródokumentum-tervezete teljes mértékben elismeri ezt a hozzájárulást. Felismerve a békefenntartás regionális szemléletének fontosságát, az EU létrehozott egy Béke Eszközt, amely támogatást biztosít az afrikai békefenntartó csapatoknak.

A Bizottság a jövőben is hozzájárul az EU válságkezelési kapacitásának további fejlesztéséhez. Béketeremtő Bizottság Lényeges, hogy a Béketeremtő Bizottság létrehozása kapcsán konszenzus szülessen. Egy ilyen szerv hiánypótló szerepet töltene be az ENSZ-en belül. Az EU-nak támogatnia kell, hogy e Bizottság széleskörű találkozó helyén kapjon, amely magában hordozza a béketeremtés holisztikus szemléletét, azaz a békefenntartástól egészen a hosszú távú fejlesztési kérdésekig terjed. A stabilizációs és fejlesztési fázisban a fenntartható béke konszolidálására és az újabb konfliktus megelőzésére kell lány keresi. A csúcstalálkozónak döntenie kell egy Béketeremtő Támogatási Hivatal létrehozásáról, valamint a béketeremtéshez nyújtott többéves állandó pénzalapról amelynek részletes szabályait a csúcstalálkozót követően lehetne kidolgozni is.

Az EU már több éve jelentősen hozzájárul a béketeremtő törekvésekhez szerte a világon — többek között amelyek megfelelnek a fejlesztési és külkapcsolati politikákhoz tartozó közösségi eszközök segítségével. A továbbiakban e közlemény az első pillérhez kapcsolódó elemeket ismerteti részletesen.

Az Európai Amelyek megfelelnek a a konfliktusok után jelentkező kihívások leküzdése szempontjából kedvező helyzetben amelyek megfelelnek a, hiszen komoly pénzalapok állnak rendelkezésére. Hatóköre pedig a külső támogatások széleskörű politikai kerete, célzott gazdasági intézkedések segélyezés, rehabilitáció, újjáépítés és fejlesztésvalamint az emberi jogokra, a nemek egyenlőségére, az intézményfejlesztésre, a demokratizálásra és a jogrendre vonatkozó különleges programok révén földrajzi értelemben igen széles.

Ezen túlmenően, mint a világ legnagyobb kereskedelmi partnerének kereskedelempolitikájáért felelős szerv, az EK olyan kereskedelemmel kapcsolatos eszközöket vonhat be, amelyek rendkívül fontos szerepet játszottak és játszhatnak a konfliktust követően felmerülő kihívások kezelésében.

Az Európai Közösség az utóbbi években számos alkalommal nyújtott támogatást béketeremtő műveletekhez szerte a találkozó helyén, például Afganisztánban, Irakban, Koszovóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Elefántcsontparton, Libériában, az Afrikai Unióban és 3 regionális afrikai szervezetben, Közép- és Latin Amerikában, stb.

E tapasztalatokat — valamint hozzájárulását a béketeremtéshez a világ számos pontján — figyelembe véve, az Európai Közösségnek a Béketeremtő Bizottság valamennyi ülésén aktívan részt kell vennie. Hangsúlyoznia kell, hogy támogat minden olyan erőfeszítést, amellyel az ENSZ tagállamai a szankciókat hatékonyan végrehajtatják.

A csúcstalálkozó kimenetelének tükröznie kell annak szükségességét, hogy tovább növeljék a célzott egyedi szankciók hatékonyságát, ugyanakkor komolyan fontolóra kell venni a listázási és a listáról való lekerülési eljárások további javítását, ezzel biztosítva az alapvető jogok tiszteletben tartását. Az EU-nak hangsúlyoznia kell továbbá, hogy a célzott egyéni szankciók fenntarthatósága — e szankciók a Biztonsági Tanács számos szankció-rendszerében, nem utolsósorban a terrorizmus elleni harcban, kedvelt eszközként léptek elő — az emberi jogok tiszteletben tartásától, valamint azon megfelelő eszközöktől is függ, amelyekkel e tisztelet az ENSZ szintjén biztosítható.

Kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek A kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek felhalmozódása és elterjedése továbbra is veszélyezteti a nemzetközi biztonságot, az emberi biztonságot, valamint a társadalmi-gazdasági fejlődést.

Ez a probléma különösen Afrikában igen negatívan hat a békére és találkozó helyén fenntartható fejlődésre.

7 Csendes helyek tanulmányozására vagy együtt dolgozni Nashville-ben

Ezért is fontos, hogy a csúcstalálkozón megállapodás szülessen egy jogilag kötelező erejű, nemzetközi eszköz kidolgozásáról, amely szabályozná a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek jelölését, nyomon követését és a velük folytatott tiltott kereskedést.

Ilyen egyezményről a cselekvési program felülvizsgálatáról szóló jövő évi konferencián kell konszenzusra jutni. A vezetőknek arra is kötelezettséget kell vállalniuk, hogy rövid időn belül tárgyalásokat szorgalmaznak a fegyverellátásban előforduló tiltott fegyverkereskedelem ellen irányuló eszközről.

A csúcstalálkozónak támogatnia kell továbbá a nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződésre irányuló tárgyalásokat.