Tapló találkozó helyén regiszter


Hungarian translation © I. Kínának ez a sűrűn lakott nyúlványa nem tartozik az anyaországhoz, hacsak nem szel en — de ez a szellem mélyen lakozik az emberek lelkében, tekintet nélkül a politikai határo földhözragadt valóságára. A föld és a víz ugyanaz, és a szellem ereje határozza meg, hogya az ember a földet, a vizet.

Csak az üres gyomor számít, a nık és a gyerekek éhsége. A jó kérdés megismerni egymást semmi más. Ami ezen felül van, nagy rakás szar, szét kell teríteni a terméketlen földeken.

Naplemente volt, és mind Kowloonban, mind odaát, Victoria kikötıjében, Hongkong szigetén, láthatatlan takaró ereszkedett lassanként a táj nappali káoszára.

tapló találkozó helyén regiszter

Az utcai kereskedık elnyú kiáltásai belehalkultak az árnyékba, és a gyarmat távlati képét meghatározó hatalmas üveg- sıbb régióiban folytatott halk tárgyalások lassan nyugvópontra jutottak egy-egy bólintással dítással, kurta mosollyal.

Közeledett az éjszaka, amit a napkorong vakítóan vörös fénye jel mint áthatolt a nyugati horizont tömör felhıtakaróján éles, erıs sugaraival, azon igyekezve ogy a világnak ez a része se feledkezhessen el a fényrıl. A flört vízben hamarosan tapló találkozó helyén regiszter az eget, de lejjebb nem hatolt.

Alant a mesterséges fény rikítóan megvilágította a földet — mármint a földnek ezt a részét, ahol a part és a víz egy és konfliktusok átjáróháza. Ilyenkor végeérhetetlen éjszakai karnevál veszi kezdetét, olya együtt, amelyekrıl az emberiségnek már a Teremtés hajnalán le kellett volna szoknia.

Egy kis motorcsónak, elnyűtt belsejében nem különb motorral repesztett a Lamma csatornán part mellett a kikötı felé. Egy közömbös megfigyelı számára közönséges hsziaovanju volt, m gy szegény halász hagyott elsı fiára, amikor végre szerzett némi pénzmagot, talán egy ırült adzsongpartiban, hasison vagy csempészett macaói gyémánton — kit érdekelt, hogyan? A fia má yorsabban tudta kivetni a hálóját, és hatékonyabban tudott csencselni gyors motorosával, mi t a lassabb vitorlás dzsunkával vagy a lomha szampannal.

Még a kínai határırök és a mindkét ırködı kikötıi rendırök sem vetettek ügyet az ilyen jelentéktelen törvénysértıkre. Nem vol ki tudhatta, melyik család számára tesznek jót Hongkong szárazföldi tapló találkozó helyén regiszter területein?

Lehet, h en a te családodnak. A hegyekbıl jövı édes füvek árán meg lehet tölteni a bendıt — talán ép dıjét.

tapló találkozó helyén regiszter

Ki törıdik velük? Hadd jöjjenek, hadd menjenek! A kis vízi jármű kifeszített vitorláival — amelyek eltakarták az elsı ülés mindkét oldalá t, és óvatosan kerülgette a kikötıbe visszatérni igyekvı dzsunkákat és szampanokat.

A hajós másra dühös szitkokat szórtak a szemtelen motorosra, ám aztán mindegyik furcsán elcsendesedamint a betolakodó elhúzott mellette. Valami a vitorla alatt lecsillapította a dühkitörés t. A csónak besiklott a kikötıi folyosóra, a sötét vízi ösvényre, amelyet jobbról Hongkong k lákoló fényei, balról Kowloonéi szegélyeztek.

  1. Nő, hogy hol

Három perccel késıbb a motor a legkisebb ford a kapcsolt, a hajó bekanyarodott két mocskos bárka közé, és besiklott egy üres helyre a Cim Cuj, a nyüzsgı kowlooni rakpart nyugati oldalára, ahol sok dollár cserélt gazdát. Az éjsza turistákra lesı kalmárok hadai rá se hederítettek a csónakra: egy halász a sok közül. Kit Aztán, ugyanúgy, mint a hajósok a csatornán, azok a parti árusok, akik legközelebb álltak jövevényhez, kezdtek elcsendesedni.

tapló találkozó helyén regiszter

Valaki parancsokat adott ki, és a zsivaj alábbhagyot t, amint a férfi fölmászott a fekete, olajfoltos létrán a csónakból a mólóra.

Szent ember volt. Testét tiszta fehér kaftán borította, mely kiemelte magas, karcsú alak ját — túl magas is volt kínai létére, csaknem száznyolcvan centi. Az arca alig látszott, mé ogy az enyhe szellıben az anyag hullámzott sötét vonásai körül, ki-kivillant szeme fehérje, t, fanatikus tekintete. Nem közönséges pap volt, bárki láthatta. Hosang volt, azaz kiválasz ott, az idısebbek választották ki, a tapló találkozó helyén regiszter bölcsek, akik képesek meglátni a fiatal szerze esben azt a belsı szellemi erıt, amely még nagy dolgokra teheti képessé.

Uploaded by

Ezért nem volt bán ogy az ilyen szerzetes magas, karcsú és tüzes tekintetű. Az ilyen szent emberek ugyanis magukra vonták tapló találkozó helyén regiszter figyelmet a személyiségükkel, a tekintetükkel, az emberek bıséges adományo látták el ıket, hol félelembıl, hol tiszteletbıl — de inkább félelembıl. Talán ez a hosang ik misztikus szektából való, akik a Kuangcö hegyeit és erdeit járják, vagy egy vallásos tes a Csing Kaojüan távoli hegyeibıl, akik, mint mondják, a még távolabbi Himalája népeinek le ottai, és akik a legkérkedıbbek és legfélelmetesebbek kevéssé érthetı, homályos tanításaik et ugyan gyengéden fogalmaznak meg, de finom utalásokkal holmi leírhatatlan gyötrelmekreha valaki nem fogadja meg e tanításokat.

Éppen elég a szenvedés a földön és vízen — kinek még több?

  • Robert Ludlum - Bourne Hatalma | PDF
  • Hogyan legyen szíves egy férfi egy társkereső
  • Whitney G. - Alapos - Kétely | PDF
  • Flört 2021

Úgyhogy csak adakozzunk a lelkeknek, a tüzes szemeknek! Talán feljegyzik. Valaho l. A fehér ruhás alak lassan keresztülhaladt az utat engedı kikötıi tömegen, elhagyta a zsúf tar Ferry mólót, és eltűnt a Cim Sa Cuj egyre növekvı hangzavarában.

A pillanat elmúlt, az visszatértek foglalatosságukhoz. A pap kelet felé ment a Salisbury Roadon a Peninsula Hotelig, amelynek finom ele ganciája elenyészett a környezetben.

Aztán északnak fordult a Nathan Roadon, a csillogó Gol en Mile elejéig, ahol mindenféle árusok rikoltoztak, hogy felhívják magukra a figyelmet.

Welcome to Scribd!

M ind a helybeliek, mind a turisták megbámulták a méltóságteljes szent embert, amint elhaladt az utcai kirakatok és kereskedıkkel teli átjárók, a háromemeletes diszkók és topless-kávéhá ol hatalmas, kezdetlegesen tapló találkozó helyén regiszter hirdetıtáblák kínálták a keleti bájakat, és pult alól éjszakai élet finomságait. Közel tíz percig haladt a rikító karnevál közepette, olykor-oly biccentve valakinek, kétszer pedig megrázta a fejét, miközben parancsot adott az alacson y, izmos kínainak, aki hol a sarkában volt, hol meg eléje szaladt gyors, táncos léptekkel, hogy hátrafordulva lesse a szent ember pillantását.

És jelet kapott: két gyors bólintás, amikor a pap befordult, átsétált egy kis bár gyöngyf tán. Kísérıje kint maradt, kezét diszkréten bı leple alatt tartva, szemével pásztázva társkereső sok ır galmat, amely teljesen idegen és megfejthetetlen volt a számára.

tapló találkozó helyén regiszter

Ez ırültség! Mit számítanak az érzései? Benn a házban nehéz füstgomolyagot hasogattak a villogó fények, amelyek a színpadra irány ak, ahol rockegyüttes harsogott fülsiketítı zenét. Őrült keveréke a punknak és a távol-kele es fekete, szoros és bı nadrágok fedték a mániákusan vonagló táncosok pipaszár lábait a fek kik és fényes fehér selyemingek alatt, melyek szabadon hagyták a csípıt, a fejükre tonzúrát tak, és mindegyik arc groteszkül, erısen ki volt festve, hogy hangsúlyozza az eredetileg passzív keleti jelleget.

És mintha a különbséget akarnák hangsúlyozni Kelet és Nyugat közö n hangos, bevezetı zene idınként leállt, és panaszos, egyszerű kínai dallam szólalt meg egy hangszeren, mialatt a zenészek megmerevedtek a kavargó fények össztüzében. A pap egy percig állt, körbepillantva a zsúfolt termen. Egy csomó vendég bámult rá az asz októl a részegség legkülönbözıbb stádiumában. Néhányan pénzt gurítottak feléje, mielıtt elf ak a székükrıl, és hongkongi dollárokat ejtve a poharuk mellé, az ajtó felé indultak.

tapló találkozó helyén regiszter

A hos egjelenése hatásos volt, de szemmel láthatóan nem erre a hatásra vágyott az az elhízott, sz ingos férfi, aki közeledett felé. A pap elırehajolt, és a férfi fülébe súgott egy nevet. Az igazgató szeme tágra nyílt, azt olt, és a fal mellett álló asztalra mutatott.

Hülye szlalomozza a sorompót

A pap elégedetten visszabólintott, és követte férfit a székhez, amit a szomszédos vendégek kényelmetlenül vettek tudomásul. Az igazgató lehajolt, és színlelt tisztelettel megkérdezte: — Szolgálhatok valami frissít Szent Ember? De ha nincs, jó lesz a tiszta víz is. Persze, nem ez a baj.

E nnek a magas, fehér ruhás papnak valami dolga van a laobannal, és ez a baj. Nevén nevezt e a laobant, pedig ezt a nevet ritkán ejtik ki a Golden Mile-on, és ma este a hatalm as tajpan történetesen a helyszínen tartózkodik — egy szobában. Hogy melyikben, azt az igaz ató senkinek nem árulhatta el. De nem az igazgató hatásköre, hogy közölje a laobannal, a pa egérkezett.

tapló találkozó helyén regiszter

A kaftános ezt világosan tudomására hozta. Ma éjjel mindennek titokban kell tör e, mondta. Ha a nagy tajpan látni kívánja ıt, majd kiküld érte valakit. És csakugyan: ez vo a módszere a titkolódzó laobannak, aki Hongkong egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb taj panja volt. A bü kölykének a jövıje függ tıle.

A szent ember mozdulatlanul ült az asztalnál, fanatikus tekintete most megenyhült, f igyelte az ırült nyüzsgést. Láthatóan sem elítélıen, sem helyeslıen, inkább valahogy úgy, a figyeli rosszalkodó gyermekeit. A forgó fénykévék szabályos ütemét hirtelen valami megszakította.

Néhány asztallal arrébb ragyogó fénye villant fel, majd gyorsan kialudt. Aztán a második, végül a harmadik. Ez uto sót hosszú, fekete szivar alá tartották. A villanások rövid sorozata fölkeltette a pap figy. Beburkolt fejét lassan a láng felé fordította, és magányos, borotválatlan, rosszul öltözö illantott meg, amint leszívja a füstöt. Tekintetük találkozott.

A szent ember bólintása ali olt érzékelhetı, csak egy mozdulat, ugyanolyan észrevétlen, mint a másik apró kézmozdulata, or a gyufaláng kialudt. Másodpercekkel késıbb a rosszul öltözött dohányos asztala lángokban állt.

A tűz gyorsan t asztal lapján, és meggyújtott minden papírneműt: szalvétát, menükártyát, manduláskosárkáka elsikoltott tapló találkozó helyén regiszter csattanó robajjal felborította az asztalt, miközben a pincérek rikoltozva r ohantak a lángok felé. A vendégek minden oldalon felugrottak székükrıl, ahogy a láng kesken síkban, kéken sziszegve tovább terjedt a lábuk alatt.

A zűrzavar egyre nıtt, ahogy az ember k gyorsan csapkodni kezdték a kis tüzeket az abroszokkal és szalvétákkal.

Könyvheti összeállításunk a 14–21

Az igazgató és a cérek vadul gesztikuláltak, kiabálva, hogy minden rendben van, a veszély elmúlt. A rockegyü tes még nagyobb intenzitással játszott, hogy ismét magára vonja a közönség figyelmét, és ez tse a pánikot.

Hirtelen még nagyobb zavargás tört ki, még kegyetlenebb indulatkitörés. Két fıpincér rátá tt öltözetű kínaira, akinek gondatlansága és túlméretezett gyufái a tüzet okozták. Ő erre k n-ütéssel válaszolt — tenyéréllel a váll-csontra és a torokra —, egyidejűleg hasba rúgta ık a két pincért a körülöttük lévı vendégek közé. A fizikai erıszak csak növelte a pánikot, a tű igazgató most ordítva beavatkozott, de ı is elesett egy jól elhelyezett bordarúgás követ n.

A borotválatlan kínai aztán felkapott egy széket, és forgatni kezdte a kiabáló alakok kö elesett férfi közelében, miközben három további pincér rohant oda fınöke védelmére. Férfia dpercekkel ezelıtt még csak kiabáltak, most püfölni kezdték a körülöttük állókat. Az együtt angerejét vetette be, így ırült hangzavar kísérte a jelenetet. A verekedés általánossá vált tója átpillantott a termen a fal mellett álló, magányos asztalhoz.

A pap eltűnt. A borotválatlan kínai felkapott egy másik széket, és a közelben álló asztalhoz csapta, ri törve támláját, és a törött lábbal vadul hadonászott a tömeg közepén.